Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 2.347 văn bản: Giao thông
01

Thông tư 09/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu

Ban hành: 01/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2019
02

Thông tư 08/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện

Ban hành: 28/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2019
03

Quyết định 249/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 13/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2019
04

Quyết định 206/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 29/2005/NĐ-CP ngày 10/03/2005 của Chính phủ quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa và Nghị định 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ

Ban hành: 30/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2019
05

Quyết định 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 vốn ngân sách trung ương (trái phiếu Chính phủ) cho các dự án đường sắt và đường bộ quan trọng, cấp bách

Ban hành: 30/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2019
06

Quyết định 200/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Giao thông Vận tải

Ban hành: 29/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2019
07

Quyết định 192/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 28/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2019
08

Quyết định 147/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2018

Ban hành: 21/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2019
09

Quyết định 139a/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 21/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2019
10

Thông tư 02/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Ban hành: 11/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2019
11

Quyết định 2830/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2019
12

Quyết định 2821/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Bộ phận Một cửa (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2019
13

Quyết định 2782/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về chất lượng đào tạo, sát hạch và quản lý giấy phép lái xe đảm bảo an toàn giao thông

Ban hành: 24/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2019
14

Quyết định 2200/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố mở cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ

Ban hành: 11/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2018
15

Nghị định 125/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 64/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Ban hành: 19/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2018
16

Thông tư 49/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2012/TT-BGTVT ngày 06/09/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa

Ban hành: 11/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2018
17

Quyết định 836/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Tre Việt tại Cảng hàng không Phù Cát, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Ban hành: 09/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2018
18

Thông tư 39/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa - Sửa đổi lần 2:2018 QCVN 72:2013/BGTVT

Ban hành: 21/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2018
19

Quyết định 1228/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc bổ sung quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến ngày 31/12/2018

Ban hành: 13/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2018
20

Nghị định 75/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu

Ban hành: 15/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2018
Vui lòng đợi
dma