Danh mục

Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.412 văn bản: Giao thông
7781

Quyết định 84/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ súng quyết định số 42/2006/QĐ-UB duyệt đơn giá chi phí vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt và xe đưa rước học sinh - sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2005

Ban hành: 12/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2006
7782

Quyết định 27/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 74/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ban hành: 08/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
7783

Quyết định 83/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về khuyến khích đầu tư bến bãi vận tải đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 08/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2006
7784

Nghị định 55/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trang thiết bị, trang phục, phù hiệu và công cụ hỗ trợ của Lực lượng bảo vệ trên tàu hoả

Ban hành: 31/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
7785

Quyết định 25/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải

Ban hành: 24/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2006
7786

Nghị định 49/2006/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biển

Ban hành: 18/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
7787

Nghị định 46/2006/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam

Ban hành: 16/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
7788

Quyết định 24/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thôn vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành

Ban hành: 10/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2006
7789

Thông tư 05/2006/TT-BCA-C11 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 14/2000/QĐ-TTg ngày 27/01/2000 của Thủ tướng Chính phủ quy định các đoàn trong nước và khách nước ngoài đến Việt Nam có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường

Ban hành: 09/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
7790

Quyết định 21/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành "Phương tiện giao thông đường sắt - Toa xe khách - Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp mới" 22 TCN 347 - 06

Ban hành: 04/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2006
7791

Quyết định 20/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải

Ban hành: 04/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
7792

Quyết định 19/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về công bố danh mục hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ

Ban hành: 04/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
7793

Quyết định 22/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành "Yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt" 22 TCN 348 - 06

Ban hành: 04/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2006
7794

Quyết định 23/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành "Phương tiện giao thông đường sắt - Toa xe - Phương pháp kiểm tra khi sản xuất, lắp ráp mới" 22TCN 349 - 06

Ban hành: 04/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2006
7795

Quyết định 69/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung mốt số điều của quyết định số 62/2006/QĐ-UB ngày 26 tháng 04 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố về tổ chức thu, nộp phí giao thông một chiều qua cầu Bình Triệu 2

Ban hành: 04/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2006
7796

Quyết định 62/2006/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức thu, nộp phí giao thông một chiều qua cầu Bình Triệu 2

Ban hành: 26/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2006
7797

Nghị định 44/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt

Ban hành: 25/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2006
7798

Quyết định 17/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành tiêu chuẩn ngành "Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu lớp phủ mỏng bê tông nhựa có độ nhóm cao" 22 TCN 345-06

Ban hành: 19/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2006
7799

Quyết định 18/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành "Quy trình thí nghiệm xác định độ chặt nền, móng đường bằng phễu rót cát" 22 TCN 346-06

Ban hành: 19/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2006
7800

Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA của Bộ Thương mại, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và Bộ Công an về hướng dẫn việc nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ

Ban hành: 31/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
Vui lòng đợi