Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10.456 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
9181

Quyết định 58/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non

9182

Thông tư liên tịch 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí Dự án Tăng cường năng lực dạy nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục - đào tạo đến năm 2010

9183

Quyết định 71/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về nội dung chi, mức chi cho các kỳ thi

9184

Thông báo 292/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại chuyến thăm và làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội

9185

Quyết định 1505/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học Việt Nam giai đoạn 2008 - 2015"

9186

Quyết định 57/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh của các cơ sở giáo dục đại học

9187

Công văn 6830/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc vốn cho vay học sinh, sinh viên

9188

Công văn 9550/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về cấu trúc đề thi và hình thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009

9189

Công văn 9548/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý và tổ chức dạy học lớp ghép cấp tiểu học

9190

Công văn 6813/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Đề án thành lập Trường Đại học Thông tin và Truyền thông Quốc gia

9191
9192

Công văn 9415/BGDĐT-CSVCTBĐCTE của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012

9193

Chỉ thị 56/2008/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2008 - 2009

9194

Công văn 9252/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

9195

Chỉ thị 55/2008/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008 - 2012

9196

Quyết định 1400/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020"

9197

Quyết định 54/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học

9198

Quyết định 1167/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Chương trình đào tạo bồi dưỡng Thanh tra viên chuyên ngành xây dựng

9199

Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên

9200

Quyết định 52/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh