Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10.456 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
9161

Quyết định 1603/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Uỷ viên Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 - 2015

9162

Quyết định 1602/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học Y khoa thuộc Đại học Thái Nguyên thành Trường Đại học Y - Dược thuộc đại học Thái Nguyên

9163

Công văn 7587/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng "Đề án phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp"

9164

Quyết định 60/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

9165

Quyết định 1594/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sỹ cho Viện Công nghệ môi trường thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

9166

Quyết định 7496/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

9167

Quyết định 62/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề

9168

Thông báo 311/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 - 2015 tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo

9169

Công điện 554/CĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ứng phó với tình hình mưa, lũ lụt

9170

Thông tư 59/2008/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập

9171

Quyết định 46/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của Thành phố Hà Nội

9172

Quyết định 7310/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Website Bộ Giáo dục và Đào tạo

9173

Công văn 4078/TCT-KK về chính sách thuế đối với hoạt động giáo dục không chính quy do Tổng cục Thuế ban hành

9174

Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo nhu cầu diện tích đất đáp ứng quy hoạch phát triển trường đại học, cao đẳng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

9175
9176

Thông tư 96/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng

9177

Quyết định 39/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình đào tạo nguồn nhân lực ngành Dệt May Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020

9178

Quyết định 87/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá

9179

Quyết định 1537/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

9180

Công văn 9772/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2008 - 2009