Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.539 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6941

Quyết định 143/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 - 2008

Ban hành: 10/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2004
6942

Thông tư 26/2004/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn định mức biên chế, cán bộ, giáo viên, nhân viên đối với các trường trung học thực hiện thí điểm chương trình phân ban, trung học phổ thông kỹ thuật

Ban hành: 10/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2004
6943

Quyết định 136/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên

Ban hành: 02/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2004
6944

Thông tư 22/2004/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về loại hình giáo viên, cán bộ, nhân viên ở các trường phổ thông

Ban hành: 28/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2004
6945

Quyết định 52/2004/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức

Ban hành: 26/07/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
6946

Thông tư liên tịch 21/2004/TTLT-BGD&ĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương

Ban hành: 23/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2004
6947

Quyết định 20/2004/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 8 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2004/QĐ-BGDĐT ngày 23/02/2004; Quyết định số 10/2004/QĐ-BGDĐT ngày 15/04/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và phê duyệt Bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 8

Ban hành: 20/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2009
6948

Quyết định 177/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2004

Ban hành: 20/07/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
6949

Thông tư liên tịch 71/2004/TTLT-BTC-BGD&ĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 4/4/2003 quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Ban hành: 14/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2004
6950

Quyết định 126/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Huế

Ban hành: 13/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2004
6951

Quyết định 162/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định chế độ khen thưởng học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi, giao viên đạt giải trong các kỳ thi và giao viên có công đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi

Ban hành: 02/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2006
6952

Công văn 5312/KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn bổ sung, điều chỉnh về lệ phí tuyển sinh

Ban hành: 29/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2004
6953

Thông tư 18/2004/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 21/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2004
6954

Quyết định 17/2004/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng

Ban hành: 16/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2020
6955

Quyết định 149/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, sửa đổi chỉ thị số 17/2003/CT-UB ngày 21 tháng 07 năm 2003 và quyết định số 301/2003/QĐ-UB ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố về phổ cập giáo dục Bậc Trung học

Ban hành: 07/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2006
6956

Quyết định 84/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm Trường Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề tỷ lệ 1/2000 tại xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Ban hành: 20/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
6957

Quyết định 13/2004/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông

Ban hành: 28/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2004
6958

Quyết định 12/2004/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở và Bổ túc trung học phổ thông

Ban hành: 28/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2004
6959

Quyết định 43/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành "Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng"

Ban hành: 26/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2004
6960

Thông tư liên tịch 35/2004/TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và mức chi của Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Ban hành: 26/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2004
Vui lòng đợi