Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.016 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6721

Quyết định 08/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế về nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học và cao đẳng

Ban hành: 30/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
6722

Thông tư 07/2000/TT/BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú lần thứ bảy

Ban hành: 17/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
6723

Quyết định 06/2000/QĐ-BGD&ĐT về việc bổ sung, sửa đổi một số điều trong Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học được ban hành theo Quyết định 12/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/3/1999

Ban hành: 14/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2000
6724

Nghị định 06/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học

Ban hành: 06/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2005
6725

Quyết định 02/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Chương trình đại học sư phạm âm nhạc

Ban hành: 04/03/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
6726

Quyết định 05/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi một số điều của quy chế thi tốt nghiệp bổ túc THCS và bổ túc THPT ban hành theo Quyết định 06/1999/QĐ-BG&ĐT ngày 26/02/1999

Ban hành: 03/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
6727

Quyết định 04/2000/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường

Ban hành: 01/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2001
6728

Thông tư 18/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/8/1999 về chế độ tài chính khuyến khích đối với các cơ sở ngoài công lập trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao

Ban hành: 01/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2000
6729

Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Ban hành: 01/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2000
6730

Quyết định 179/2000/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế tạm thời về cấp và quản lý chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Ban hành: 22/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
6731

Quyết định 05/2000/QĐ-BTCCBCP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định 285/1998/QĐ-TCCP-BCTL ngày 26/5/1998 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành Quy định tạm thời về tổ chức thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính trong các trường đại học và cao đẳng

Ban hành: 31/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2020
6732

Thông tư 07/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp, quản lý, hạch toán, quyết toán kinh phí thôi việc và nộp ngân sách tiền bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức

Ban hành: 18/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
6733

Quyết định 04/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Dân lập Cửu Long

Ban hành: 05/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2004
6734

Quyết định 241/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học An Giang

Ban hành: 30/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
6735

Quyết định 44/1999/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch giảng viên lên ngạch giảng viên chính trong các trường đại học và cao đẳng

Ban hành: 29/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2003
6736

Quyết định 239/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi khoản a, Điều 1 của Quyết định 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập

Ban hành: 28/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
6737

Thông tư liên tịch 31/1999/TTLT/BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn quy trình cai nghiện, phục hồi sức khỏe, nhân cách người nghiện ma túy

Ban hành: 20/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2011
6738

Quyết định 42/1999/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ cuộc thi Olympia các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng

Ban hành: 13/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
6739

Thông tư liên tịch 26/1999/TTLT/LĐTBXH-BTC-BGD&ĐT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và con của họ đang học tại các trường

Ban hành: 02/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
6740

Thông tư 39/1999/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn vận dụng thực hiện Quyết định 38/1999/QĐ-TTg về đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình xét chọn danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới của ngành giáo dục

Ban hành: 01/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
Vui lòng đợi