Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 12.035 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6581

Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

6582

Công văn 5675/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước học sinh sinh viên

6583

Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

6584

Công văn 1807/QLCL-QLT của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

6585

Quyết định 5023/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các Mẫu chứng chỉ của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

6586

Thông báo 551/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo

6587
6588

Quyết định 2439/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2017

6589

Quyết định 1836/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025

6590

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa E-xtô-ni-a về hợp tác giáo dục và khoa học

6591
6592

Quyết định 2383/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác liên quan đến pháp luật

6593
6594

Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về việc điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

6595

Công văn 4833/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc rà soát nhu cầu kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí năm 2017 thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP

6596

Công văn 5444/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trình độ đại học

6597

Thông tư 43/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không

6598
6599

Quyết định 2274/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Danh sách rà soát, bổ sung Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020

6600