Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.723 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6601

Quyết định 1399/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre

6602

Chỉ thị 2737/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 - 2013

6603

Quyết định 2747/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống, dân tộc trong các trường văn hóa nghệ thuật

6604
6605
6606

Quyết định 2746/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật trong việc xây dựng tác phẩm tốt nghiệp

6607

Công văn 5494/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh điều kiện cho vay lại đối với Dự án Tăng cường kỹ năng nghề

6608

Thông tư 120/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam

6609

Công văn 5466/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về Đề án Xóa mù chữ giai đoạn 2012 - 2020

6610

Công văn 4744/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện xác nhận Đơn đề nghị hỗ trợ miễn, giảm học phí theo Thông tư liên tịch 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

6611

Thông báo 267/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ tại phiên họp của Ban Chỉ đạo

6612

Báo cáo 56/BC-UBDT của Ủy ban Dân tộc về những bất hợp lý, cần khắc phục trong chính sách giáo dục, đào tạo và đề xuất chính sách phát triển giáo dục vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2020

6613

Quyết định 2602/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ "Hội thi Sinh viên Văn Thể Mỹ - 2012) (U-LEAGUE II - 2012)

6614

Quyết định 628/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng

6615

Nghị quyết 14/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Thành phố Hà Nội

6616

Quyết định 3074/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

6617

Thông tư 27/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ban hành kèm theo Quyết định 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

6618

Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên

6619

Công văn 4349/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tín dụng học sinh sinh viên

6620

Quyết định 858/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập trường Cao đẳng nghề số 5 - Bộ Quốc phòng