Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 2.822 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
41

Quyết định 339/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai vào Đại học Thái Nguyên

Ban hành: 27/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2019
42

Quyết định 758/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 27/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2019
43

Quyết định 463/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2018

Ban hành: 26/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2019
44

Quyết định 4632/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính được hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 26/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2019
45

Quyết định 1166/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 12/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2018
46

Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 09/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2017
47

Quyết định 751/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên

Ban hành: 30/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2017
48

Thông tư 14/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Ban hành: 25/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2017
49

Quyết định 618/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Ban hành: 08/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2017
50

Thông tư 11/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học"

Ban hành: 05/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2017
51

Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học

Ban hành: 28/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2017
52

Quyết định 611/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc mở lớp "Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng" (Khóa II - Phần II)

Ban hành: 26/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2017
53

Quyết định 1471/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập

Ban hành: 20/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2017
54

Quyết định 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 18/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2017
55

Quyết định 1224/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy trình quản lý văn bản trong môi trường mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 07/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2017
56

Quyết định 471/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Ban hành: 04/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2017
57

Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

Ban hành: 13/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2017
58

Quyết định 6200/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 30/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2017
59

Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/07/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô (Theo khoản 4 Điều 12 Luật Thủ đô)

Ban hành: 06/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2016
60

Thông tư 152/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng

Ban hành: 17/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2016
Vui lòng đợi