Dự thảo

961

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngày cập nhật: 15/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
962

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán

Ngày cập nhật: 15/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
963

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/2/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam

Ngày cập nhật: 15/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
964

Dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư 89/2014/TT-BTC ngày 07/07/2014 hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Ngày cập nhật: 15/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
965

Dự thảo Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam lần 2

Ngày cập nhật: 15/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
966

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 và Thông tư 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Ngày cập nhật: 15/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
967

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc ban hành kèm theo Quyết định 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày cập nhật: 15/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
968

Dự thảo Thông tư quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Ngày cập nhật: 15/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
969

Dự thảo Thông tư quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt

Ngày cập nhật: 15/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
970

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân lần 2

Ngày cập nhật: 15/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
971

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2016/TT-BCA ngày 03/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác tàng thư căn cước công dân lần 2

Ngày cập nhật: 15/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
972

Dự thảo Quyết định quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa cho thương nhân nước ngoài

Ngày cập nhật: 15/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
973

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư lần 2

Ngày cập nhật: 14/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
974

Dự thảo Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy lần 2

Ngày cập nhật: 14/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
975

Dự thảo Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

Ngày cập nhật: 14/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
976

Dự thảo Thông tư quy định về điều kiện, tiêu chuẩn cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tham gia bồi dưỡng viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Ngày cập nhật: 13/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
977

Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên

Ngày cập nhật: 13/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
978

Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày cập nhật: 13/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
979

Dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần 2

Ngày cập nhật: 13/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
980

Dự thảo Nghị quyết về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ lần 2

Ngày cập nhật: 10/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
Quang cao
Quang cao
Quang cao