Dự thảo

21

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục lần 2

Ngày cập nhật: 06/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
22

Dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Ngày cập nhật: 03/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
23

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ và chính sách đối với cộng tác viên dân số

Ngày cập nhật: 03/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
24

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Ngày cập nhật: 03/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
25

Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lần 2

Ngày cập nhật: 02/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
26

Dự thảo Quyết định quy định về việc lựa chọn, sử dụng máy móc, thiết bị, sản phẩm, giải pháp trong các hệ thống thông tin để đảm bảo an toàn thông tin mạng

Ngày cập nhật: 02/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
27

Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành

Ngày cập nhật: 31/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
28

Dự thảo Thông tư quy định về tiêu hủy tiền

Ngày cập nhật: 30/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
29

Dự thảo Thông tư quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lực lượng Công an nhân dân lần 2

Ngày cập nhật: 30/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
30

Dự thảo Quy định về phân công trách nhiệm trong công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân lần 2

Ngày cập nhật: 30/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
31

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển

Ngày cập nhật: 30/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
32

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 ngày 19/01/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm quốc gia, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm

Ngày cập nhật: 27/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
33

Dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa

Ngày cập nhật: 27/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
34

Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam lần 3

Ngày cập nhật: 27/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
35

Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ngày cập nhật: 25/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
36

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 268/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông

Ngày cập nhật: 25/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
37

Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

Ngày cập nhật: 25/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
38

Dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

Ngày cập nhật: 25/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
39

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức

Ngày cập nhật: 25/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
40

Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày cập nhật: 25/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua