Dự thảo

21

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày cập nhật: 02/12/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
22

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 12/2020/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Ngày cập nhật: 30/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
23

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Ngày cập nhật: 24/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
24

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ngày cập nhật: 24/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
25

Dự thảo Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

Ngày cập nhật: 19/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
26

Dự thảo Nghị định về Công tác xã hội

Ngày cập nhật: 19/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
27

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày cập nhật: 19/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
28

Dự thảo Nghị định về kinh doanh thuốc lá lần 4

Ngày cập nhật: 19/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
29

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ngày cập nhật: 17/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
30

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Ngày cập nhật: 17/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
31

Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo lần 2

Ngày cập nhật: 12/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
32

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án

Ngày cập nhật: 11/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
33

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan

Ngày cập nhật: 04/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
34

Dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày cập nhật: 02/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
35

Dự thảo Thông tư quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí lần 2

Ngày cập nhật: 02/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
36

Dự thảo Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

Ngày cập nhật: 30/10/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
37

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử lần 2

Ngày cập nhật: 30/10/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
38

Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường

Ngày cập nhật: 29/10/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
39

Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày cập nhật: 26/10/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
40

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Ngày cập nhật: 22/10/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
Quang cao
Quang cao
Quang cao