Dự thảo

21

Dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử (Ngày 27/01/2022)

Ngày cập nhật: 09/02/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
22

Dự thảo Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

Ngày cập nhật: 26/01/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
23

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ngày cập nhật: 21/01/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
24

Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật chuyển đổi giới tính

Ngày cập nhật: 14/01/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
25

Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Ngày cập nhật: 11/01/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
26

Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức

Ngày cập nhật: 10/01/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
27

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện

Ngày cập nhật: 05/01/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
28

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành và biện pháp thực hiện một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

Ngày cập nhật: 24/12/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
29

Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày cập nhật: 24/12/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
30

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế

Ngày cập nhật: 16/12/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
31

Dự thảo Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng

Ngày cập nhật: 13/12/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
32

Dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 7/12/2021

Ngày cập nhật: 10/12/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
33

Dự thảo Thông tư quy định đánh giá và công nhận chất lượng bệnh viện

Ngày cập nhật: 07/12/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
34

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương và định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành công thương

Ngày cập nhật: 03/12/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
35

Dự thảo Thông tư quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 và năm 2022

Ngày cập nhật: 29/11/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
36

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP

Ngày cập nhật: 26/11/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
37

Dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030

Ngày cập nhật: 25/11/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
38

Dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

Ngày cập nhật: 25/11/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
39

Dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (Tháng 11/2021)

Ngày cập nhật: 23/11/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
40

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2016/TT-BYT ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao và sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 9 Thông tư 30/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Ngày cập nhật: 16/11/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
Quang cao
Quang cao
Quang cao