Dự thảo

21

Dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

Ngày cập nhật: 24/08/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
22

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị quyết 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

Ngày cập nhật: 21/08/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
23

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo lần 1

Ngày cập nhật: 20/08/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
24

Dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ phục hồi và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trở về

Ngày cập nhật: 18/08/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
25

Dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng và cơ sở hỗ trợ xã hội

Ngày cập nhật: 18/08/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
26

Dự thảo Thông tư ban hành Quy định quản lý tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên lần 2

Ngày cập nhật: 17/08/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
27

Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm lần 1

Ngày cập nhật: 14/08/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
28

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Điều 39 Luật việc làm về doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Ngày cập nhật: 11/08/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
29

Dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Ngày cập nhật: 11/08/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
30

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Ngày cập nhật: 07/08/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
31

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân

Ngày cập nhật: 07/08/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
32

Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về tội phạm tham nhũng, chức vụ và việc xét xử vụ án tham nhũng, chức vụ lần 1

Ngày cập nhật: 07/08/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
33

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần 2

Ngày cập nhật: 05/08/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
34

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên hệ chính quy lần 2

Ngày cập nhật: 03/08/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
35

Dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ trường mầm non

Ngày cập nhật: 03/08/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
36

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 25/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày cập nhật: 31/07/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
37

Dự thảo Quyết định về hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi

Ngày cập nhật: 30/07/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
38

Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy lần 3

Ngày cập nhật: 30/07/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
39

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người

Ngày cập nhật: 28/07/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
40

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán lần 2

Ngày cập nhật: 23/07/2020
Trạng thái: Chưa thông qua