Dự thảo

21

Dự thảo Thông tư quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy lần 2

Ngày cập nhật: 14/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
22

Dự thảo Thông tư liên tịch quy định về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc lần 2

Ngày cập nhật: 14/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
23

Dự thảo Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản

Ngày cập nhật: 11/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
24

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

Ngày cập nhật: 10/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
25

Dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức xét, đề nghị và thẩm định hồ sơ giảm thời hạn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện trong các cơ sở giam giữ phạm nhân lần 2

Ngày cập nhật: 10/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
26

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày cập nhật: 10/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
27

Dự thảo Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc

Ngày cập nhật: 09/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
28

Dự thảo Thông tư quy định về Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu lần 2

Ngày cập nhật: 09/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
29

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN lần 2

Ngày cập nhật: 09/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
30

Dự thảo Thông tư ban hành danh mục tiêu chuẩn định mức trang thiết bị y tế trong các cơ sở y tế của cơ sở giam giữ phạm nhân, cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng lần 2

Ngày cập nhật: 09/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
31

Dự thảo Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân lần 2

Ngày cập nhật: 09/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
32

Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong Công an nhân dân lần 2

Ngày cập nhật: 09/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
33

Dự thảo Thông tư quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân lần 2

Ngày cập nhật: 09/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
34

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư 17/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải

Ngày cập nhật: 08/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
35

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 lần 2

Ngày cập nhật: 08/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
36

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại lần 2

Ngày cập nhật: 08/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
37

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

Ngày cập nhật: 07/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
38

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi lần 2

Ngày cập nhật: 07/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
39

Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên lần 2

Ngày cập nhật: 07/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
40

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lần 2

Ngày cập nhật: 07/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua