Dự thảo

21

Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) năm 2019

Ngày cập nhật: 17/06/2020
Trạng thái: Đã thông qua
22

Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án lần 5

Ngày cập nhật: 16/06/2020
Trạng thái: Đã thông qua
23

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày cập nhật: 16/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
24

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ quy định về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Ngày cập nhật: 16/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
25

Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) lần 7

Ngày cập nhật: 15/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
26

Dự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông lần 2

Ngày cập nhật: 12/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
27

Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) năm 2020 lần 3

Ngày cập nhật: 12/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
28

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2

Ngày cập nhật: 12/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
29

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo lần 2

Ngày cập nhật: 12/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
30

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Ngày cập nhật: 11/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
31

Dự thảo Thông tư quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” lần 2

Ngày cập nhật: 11/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
32

Dự thảo Nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết 31/12/2020

Ngày cập nhật: 10/06/2020
Trạng thái: Đã thông qua
33

Dự thảo Nghị định quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Ngày cập nhật: 08/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
34

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) lần 3

Ngày cập nhật: 05/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
35

Dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Ngày cập nhật: 04/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
36

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài

Ngày cập nhật: 04/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
37

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về giải quyết tranh chấp lao động lần 1

Ngày cập nhật: 03/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
38

Dự thảo Thông tư quy định việc phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày cập nhật: 03/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
39

Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ lần 2

Ngày cập nhật: 02/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
40

Dự thảo Nghị định quy định về lao động là người giúp việc gia đình theo khoản 2 Điều 161 của Bộ luật Lao động

Ngày cập nhật: 27/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua