Dự thảo

21

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Ngày cập nhật: 29/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
22

Dự thảo Thông tư quy định quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức

Ngày cập nhật: 28/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
23

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp lần 2

Ngày cập nhật: 25/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
24

Dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, vận hành, cập nhật và chia sẻ cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Ngày cập nhật: 25/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
25

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Ngày cập nhật: 25/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
26

Dự thảo Quyết định về tiêu chí huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025

Ngày cập nhật: 24/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
27

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; Nghị định 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ngày cập nhật: 21/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
28

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ngày cập nhật: 18/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
29

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Ngày cập nhật: 18/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
30

Dự thảo Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Ngày cập nhật: 18/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
31

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Ngày cập nhật: 17/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
32

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Ngày cập nhật: 16/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
33

Dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản

Ngày cập nhật: 16/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
34

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP, Nghị định 74/2018/NĐ-CP, Nghị định 86/2012/NĐ-CP và biện pháp thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Ngày cập nhật: 16/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
35

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí lần 2

Ngày cập nhật: 15/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
36

Dự thảo Nghị định quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Ngày cập nhật: 15/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
37

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành Thông tin và Truyền thông

Ngày cập nhật: 14/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
38

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Ngày cập nhật: 11/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
39

Dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024

Ngày cập nhật: 08/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
40

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính lần 2

Ngày cập nhật: 04/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
Quang cao
Quang cao
Quang cao