Dự thảo

941

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

Ngày cập nhật: 21/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
942

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 06/05/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

Ngày cập nhật: 21/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
943

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Ngày cập nhật: 21/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
944

Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh

Ngày cập nhật: 20/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
945

Dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe

Ngày cập nhật: 20/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
946

Dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện hoạt động khuyến nông

Ngày cập nhật: 20/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
947

Dự thảo Thông tư quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Ngày cập nhật: 20/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
948

Dự thảo Nghị định quy định về hoạt động thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng

Ngày cập nhật: 20/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
949

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Ngày cập nhật: 20/05/2019
Trạng thái: Đã thông qua
950

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính

Ngày cập nhật: 20/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
951

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 109/2018/NĐ-CP ngày 29/08/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ

Ngày cập nhật: 20/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
952

Dự thảo Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày cập nhật: 20/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
953

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Ngày cập nhật: 17/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
954

Dự thảo Nghị định Quỹ bảo trì đường bộ

Ngày cập nhật: 17/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
955

Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Ngày cập nhật: 17/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
956

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 148/2016/NĐ-CP ngày 04/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường lần 2

Ngày cập nhật: 17/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
957

Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành

Ngày cập nhật: 17/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
958

Dự thảo Thông tư quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách Nhà nước

Ngày cập nhật: 17/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
959

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xử lý thuốc lá nhập lậu bị tịch thu thay thế Quyết định 20/2018/QĐ-TTg

Ngày cập nhật: 17/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
960

Dự thảo Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan

Ngày cập nhật: 17/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
Quang cao
Quang cao
Quang cao