Dự thảo

01

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số…/20../NĐ-CP ngày…tháng…năm 20… của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Ngày cập nhật: 01/10/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
02

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư về lựa chọn nhà đầu tư

Ngày cập nhật: 01/10/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
03

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Ngày cập nhật: 01/10/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
04

Dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong việc thực hiện một số trình tự, thủ tục tố tụng hình sự thân thiện trong quá trình điều tra vụ án xâm hại người dưới 18 tuổi lần 2

Ngày cập nhật: 29/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
05

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận

Ngày cập nhật: 28/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
06

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2016/TT-BTP ngày 01/2/2016 quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự

Ngày cập nhật: 24/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
07

Dự thảo Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ lần 1

Ngày cập nhật: 24/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
08

Dự thảo Thông tư ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học lần 2

Ngày cập nhật: 23/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
09

Dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng pháo lần 2

Ngày cập nhật: 21/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
10

Dự thảo Thông tư ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo lần 2

Ngày cập nhật: 17/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
11

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

Ngày cập nhật: 15/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
12

Dự thảo Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi) lần 5

Ngày cập nhật: 15/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
13

Dự thảo Thông tư quy định công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục lần 1

Ngày cập nhật: 15/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
14

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

Ngày cập nhật: 14/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
15

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) lần 4

Ngày cập nhật: 11/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
16

Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày cập nhật: 10/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
17

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 lần 4

Ngày cập nhật: 10/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
18

Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ lần 5

Ngày cập nhật: 10/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
19

Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) lần 5

Ngày cập nhật: 09/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
20

Dự thảo Thông tư Quy định về khen thưởng và kỉ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông lần 2

Ngày cập nhật: 04/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua