Dự thảo

981

Dự thảo Thông tư quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng lần 1

Ngày cập nhật: 10/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
982

Dự thảo Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước lần 1

Ngày cập nhật: 10/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
983

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ lần 1

Ngày cập nhật: 10/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
984

Dự thảo Thông tư quy định về thống kê ngành lâm nghiệp lần 1

Ngày cập nhật: 10/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
985

Dự thảo Thông tư quy định công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân

Ngày cập nhật: 09/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
986

Dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chăn nuôi lần 2

Ngày cập nhật: 09/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
987

Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án lần 2

Ngày cập nhật: 09/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
988

Dự thảo Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp lần 1

Ngày cập nhật: 08/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
989

Dự thảo Pháp lệnh xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân lần 1

Ngày cập nhật: 08/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
990

Dự thảo Luật Ban hành quyết định Hành chính lần 2

Ngày cập nhật: 08/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
991

Dự thảo Thông tư quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ

Ngày cập nhật: 08/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
992

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế lần 1

Ngày cập nhật: 08/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
993

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị lần 2

Ngày cập nhật: 07/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
994

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp lần 5

Ngày cập nhật: 07/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
995

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính lần 1

Ngày cập nhật: 07/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
996

Dự thảo Luật Hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu lần 1

Ngày cập nhật: 07/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
997

Dự thảo Luật Dân số lần 2

Ngày cập nhật: 07/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
998

Dự thảo Luật Máu và tế bào gốc lần 1

Ngày cập nhật: 07/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
999

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) lần 2

Ngày cập nhật: 07/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
1000

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai; Luật thủy lợi và Luật Đê điều lần 1

Ngày cập nhật: 07/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
Quang cao
Quang cao
Quang cao