Dự thảo

921

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 109/2018/NĐ-CP ngày 29/08/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ

Ngày cập nhật: 20/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
922

Dự thảo Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày cập nhật: 20/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
923

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Ngày cập nhật: 17/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
924

Dự thảo Nghị định Quỹ bảo trì đường bộ

Ngày cập nhật: 17/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
925

Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Ngày cập nhật: 17/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
926

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 148/2016/NĐ-CP ngày 04/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường lần 2

Ngày cập nhật: 17/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
927

Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành

Ngày cập nhật: 17/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
928

Dự thảo Thông tư quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách Nhà nước

Ngày cập nhật: 17/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
929

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xử lý thuốc lá nhập lậu bị tịch thu thay thế Quyết định 20/2018/QĐ-TTg

Ngày cập nhật: 17/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
930

Dự thảo Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan

Ngày cập nhật: 17/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
931

Dự thảo Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật

Ngày cập nhật: 17/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
932

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2015/TT-NHNN ngày 20/03/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 26/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng

Ngày cập nhật: 17/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
933

Dự thảo Nghị định quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần 2

Ngày cập nhật: 17/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
934

Dự thảo Thông tư quy định quy trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân lần 2

Ngày cập nhật: 16/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
935

Dự thảo Thông tư quy định về lao động hợp đồng trong Công an nhân dân lần 2

Ngày cập nhật: 16/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
936

Dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 về công nghiệp an ninh lần 2

Ngày cập nhật: 16/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
937

Dự thảo Thông tư công bố Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, Danh mục hàng hóa và thẩm quyền quản lý CFS của Bộ Giao thông Vận tải theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ

Ngày cập nhật: 16/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
938

Dự thảo Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày cập nhật: 16/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
939

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Ngày cập nhật: 16/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
940

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

Ngày cập nhật: 16/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
Quang cao
Quang cao
Quang cao