Văn bản UBND lĩnh vực Doanh nghiệp

Có tất cả 371 văn bản: Doanh nghiệp
01

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi khoản 1 Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 58/2019/QĐ-UBND ngày 26/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
02

Nghị quyết 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 23/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2021
03

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định quản lý tạm trú đối với người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 17/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2021
04

Công văn 677/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc phòng chống dịch Covid-19 gắn với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Chí Linh

Ban hành: 02/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
05

Công văn 676/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc phòng chống dịch Covid-19 gắn với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn Thị xã Kinh Môn

Ban hành: 02/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
06

Quyết định 990/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố Hà Nội

Ban hành: 01/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
07

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
08

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bãi bỏ Quyết định 13/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 và Điều 8, 17, khoản 2 Điều 14 quy định ban hành kèm theo Quyết định 39/2018/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
09

Công văn 561/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2021
10

Công văn 373/SGTVT-P5 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương về việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 21/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
11

Công văn 558/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 21/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
12

Công văn 369/SGTVT-P5 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương về việc phối hợp, tháo gỡ khó khăn cho tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2021
13

Công văn 488/BCĐ-PCD của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn đánh giá chỉ số nguy cơ lây nhiễm trong các doanh nghiệp và xét nghiệm COVID-19

Ban hành: 17/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
14

Quyết định 598/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 02/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
15

Quyết định 44/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 21/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
16

Quyết định 124/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2021
17

Quyết định 128/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 phù hợp với trạng thái “bình thường mới”

Ban hành: 13/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
18

Quyết định 31/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội năm 2019

Ban hành: 04/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2021
19

Công văn 5949/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 161/NQ-CP ngày 29/10/2020 của Chính phủ

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
20

Quyết định 5742/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025"

Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
Vui lòng đợi