Văn bản UBND lĩnh vực Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 752 văn bản: Doanh nghiệp
01

Quyết định 4927-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước Thành phố giai đoạn 2020-2025

02
03

Quyết định 2826/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

04

Quyết định 2714/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2022

05

Quyết định 711/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027

06
07

Quyết định 1431/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa

08

​Kế hoạch 977/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai​

09
10

Kế hoạch 283/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Nghệ An

11

Kế hoạch 152/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

12

Quyết định 606/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản; tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu

13

Kế hoạch 147/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

14

Quyết định 962/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2023

15

Kế hoạch 244/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030

16

Kế hoạch 107/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Đề án "Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030"

17
18
19

Quyết định 554/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

20

Công văn 711/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phối hợp tổ chức thực hiện Điều tra doanh nghiệp năm 2023