Văn bản UBND lĩnh vực Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 752 văn bản: Doanh nghiệp
01

Quyết định 4927-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước Thành phố giai đoạn 2020-2025

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
02

Quyết định 1160/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Tổ Hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
03

Quyết định 2826/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
04

Quyết định 2714/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2022

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, An ninh trật tự, Doanh nghiệp Tải về
05

Quyết định 711/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
06

Kế hoạch 1592/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện Quyết định 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
07

Quyết định 1431/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
08

​Kế hoạch 977/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai​

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
09

Quyết định 839/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của hợp tác xã; thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh)

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
10

Kế hoạch 283/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
11

Kế hoạch 152/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
12

Quyết định 606/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản; tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
13

Kế hoạch 147/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
14

Quyết định 962/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2023

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Doanh nghiệp Tải về
15

Kế hoạch 244/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
16

Kế hoạch 107/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Đề án "Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030"

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
17

Quyết định 16/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bãi bỏ Quyết định 45/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định quản lý tạm trú trong doanh nghiệp đối với lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
18

Kế hoạch 1583/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp Nhà nước" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
19

Quyết định 554/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
20

Công văn 711/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phối hợp tổ chức thực hiện Điều tra doanh nghiệp năm 2023

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về