Danh mục

Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.948 văn bản: Doanh nghiệp
41

Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022-2025

Ban hành: 24/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2022
42

​Quyết định 450/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành: 24/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2022
43

Quyết định 1688/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 22/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2022
44

Quyết định 2689/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính

Ban hành: 22/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2022
45

Quyết định 2846/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 22/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2022
46

Quyết định 1693/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Ban hành: 22/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2022
47

Quyết định 1501/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên

Ban hành: 22/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2022
48

Thông báo 251/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc, đối thoại với Đại sứ quán Hàn Quốc và các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam

Ban hành: 19/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2022
49

Quyết định 1490/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên

Ban hành: 19/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2022
50

Quyết định 2134/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau

Ban hành: 19/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2022
51

Quyết định 1820/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 18/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2022
52

Quyết định 1571/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 18/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2022
53

Quyết định 1472/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 18/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2022
54

Quyết định 1956/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 16/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2022
55

Quyết định 1306/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 15/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2022
56

Quyết định 2877/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2022
57

Quyết định 1953/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 15/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2022
58

Quyết định 1756/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới; 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 15/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2022
59

Thông tư 52/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Ban hành: 12/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2022
60

Quyết định 1756/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới; 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 11/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2022
Vui lòng đợi