Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.433 văn bản: Doanh nghiệp
41

Thông tư 30/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá, phạm vi công việc thẩm định giá, cơ sở thẩm định giá, hồ sơ thẩm định giá

42
43

Thông tư 31/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thu thập và phân tích thông tin về tài sản thẩm định giá

44

Công văn 2087/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

45
46

Thông tư 37/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá tài sản vô hình

47

Thông tư 36/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá doanh nghiệp

48

Thông tư 32/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ thị trường, cách tiếp cận từ chi phí, cách tiếp cận từ thu nhập

49

Quyết định 1943/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của người quản lý, kiểm soát viên Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa

50

Nghị định 52/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt

51

Quyết định 147-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước

52

Công văn 2007/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ để chế biến cát biển

53

Công văn 1444/UBND-KSTTHC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công khai kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 4/2024

54

Quyết định 1123/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh tên doanh nghiệp thuê đất tại Quyết định 3118/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 và Quyết định 2653/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

55
56

Công văn 3187/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về Thủ tướng Chính phủ tọa đàm với các doanh nghiệp Trung Quốc

57

Nghị định 48/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

58

Nghị quyết 66/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

59

Quyết định 17/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi và chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

60

Kế hoạch 90/KH-UBND của Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị "Đối thoại giữa Doanh nghiệp và chính quyền Thành phố" lần 1 năm 2024