Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.524 văn bản: Doanh nghiệp
21

Công văn 4505/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về Đề án thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum

Ban hành: 07/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
22

Công văn 24725/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm có thay đổi địa điểm thực hiện dự án

Ban hành: 05/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
23

Công văn 4400/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 5 năm 2021

Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
24

Quyết định 22/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
25

Công văn 6396/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 14/6/2021

Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
26

Kế hoạch 158/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Giai đoạn: 2021 - 2025)

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
27

Công văn 6290/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc trình danh mục tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý giao cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - Công ty cổ phần quản lý theo phương thức không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
28

Quyết định 1089/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2021
29

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về cơ chế thu hút doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí cho người lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
30

Công văn 4349/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về đề xuất tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất ô tô

Ban hành: 30/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2021
31

Quyết định 855/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 30/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2021
32

Công văn 23122/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn và thuế giá trị gia tăng hoạt động cung cấp dịch vụ ra nước ngoài của doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 25/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
33

Thông tư 46/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

Ban hành: 23/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2021
34

Quyết định 984/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận 82-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

Ban hành: 23/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2021
35

Quyết định 1127/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế thực hiện giải đáp pháp luật của Bộ Giao thông Vận tải trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ban hành: 22/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2021
36

Công văn 5832/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư ban hành Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không

Ban hành: 21/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2021
37

Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Ban hành: 21/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2021
38

Thông tư 12/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải

Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2021
39

Thông tư 45/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2021
40

Quyết định 2012/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2021
Vui lòng đợi