Văn bản Luật Điện lực

Có tất cả 801 văn bản: Điện lực
741

Nghị định 103/2004/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Điện lực

Ban hành: 01/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2004
742

Thông tư liên tịch 04/2003/TTLT-BCN-BTC của Bộ Công nghiệp và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tiền phạt vi phạm hợp đồng mua bán điện

Ban hành: 30/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2004
743

Nghị định 169/2003/NĐ-CP của Chính phủ về an toàn điện

Ban hành: 24/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
744

Quyết định 211/2003/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc bổ sung Điều 14 Quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-BCN ngày 18/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

Ban hành: 08/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2003
745

Thông tư 03/2003/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26/6/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực

Ban hành: 19/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
746

Quyết định 219/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty điện lực Việt Nam đến năm 2005

Ban hành: 28/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
747

Thông tư 89/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực

Ban hành: 17/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
748

Nghị định 74/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực

Ban hành: 26/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2003
749

Công văn 1834/CV-TCKT của Bộ Công nghiệp về việc tăng cường tổ chức quản lý giá bán điện sinh hoạt nông thôn

Ban hành: 06/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2003
750

Quyết định 40/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hiệu chỉnh một số nội dung thuộc quy hoạch phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2001-2010 có xét triển vọng đến năm 2020

Ban hành: 21/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
751

Thông báo 36/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về đề án chiến lược phát triển ngành điện Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Ban hành: 21/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
752

Quyết định 12/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Công nghiệp thành phố cấp giấy phép hoạt động điện lực

Ban hành: 23/01/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2006
753

Quyết định 42/2002/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định kiểm tra cung ứng, sử dụng điện và xử lý vi phạm hợp đồng mua bán điện

Ban hành: 09/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2006
754

Công văn 3831/CV-TCKT của Bộ Công nghiệp về tăng cường công tác quản lý giá bán điện sinh hoạt

Ban hành: 02/10/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
755

Thông tư 03/2002/TT-BCN của Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện giá bán điện

Ban hành: 25/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2004
756

Quyết định 124/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện

Ban hành: 20/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
757

Quyết định 27/2002/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực

Ban hành: 19/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
758

Quyết định 21/2002/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định nội dung, trình tự và thủ tục quy hoạch phát triển điện lực

Ban hành: 04/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2006
759

Quyết định 56/2001/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy trình Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

Ban hành: 26/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2010
760

Quyết định 53/2001/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

Ban hành: 14/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2006
Vui lòng đợi