Văn bản Luật Điện lực

Có tất cả 786 văn bản: Điện lực
721

Luật Điện lực số 28/2004/QH11 của Quốc hội

Ban hành: 03/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
722

Quyết định 176/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Điện Việt Nam giai đoạn 2004 - 2010, định hướng đến 2020

Ban hành: 05/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2004
723

Thông tư 48/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện bàn giao và xử lý vốn vay đầu tư tài sản đường giao thông, hệ thống điện, công trình thuỷ lợi, trường học, trạm xá của nông, lâm trường về địa phương và Tổng công ty Điện lực Việt Nam quản lý

Ban hành: 01/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2004
724

Nghị định 118/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

Ban hành: 10/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
725

Quyết định 51/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc uỷ quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối và kinh doanh điện nông thôn thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2006
726

Nghị định 103/2004/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Điện lực

Ban hành: 01/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2004
727

Thông tư liên tịch 04/2003/TTLT-BCN-BTC của Bộ Công nghiệp và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tiền phạt vi phạm hợp đồng mua bán điện

Ban hành: 30/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2004
728

Nghị định 169/2003/NĐ-CP của Chính phủ về an toàn điện

Ban hành: 24/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
729

Quyết định 211/2003/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc bổ sung Điều 14 Quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-BCN ngày 18/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

Ban hành: 08/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2003
730

Thông tư 03/2003/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26/6/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực

Ban hành: 19/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
731

Quyết định 219/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty điện lực Việt Nam đến năm 2005

Ban hành: 28/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
732

Thông tư 89/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực

Ban hành: 17/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
733

Nghị định 74/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực

Ban hành: 26/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2003
734

Công văn 1834/CV-TCKT của Bộ Công nghiệp về việc tăng cường tổ chức quản lý giá bán điện sinh hoạt nông thôn

Ban hành: 06/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2003
735

Quyết định 40/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hiệu chỉnh một số nội dung thuộc quy hoạch phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2001-2010 có xét triển vọng đến năm 2020

Ban hành: 21/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
736

Thông báo 36/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về đề án chiến lược phát triển ngành điện Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Ban hành: 21/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
737

Quyết định 12/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Công nghiệp thành phố cấp giấy phép hoạt động điện lực

Ban hành: 23/01/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2006
738

Quyết định 42/2002/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định kiểm tra cung ứng, sử dụng điện và xử lý vi phạm hợp đồng mua bán điện

Ban hành: 09/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2006
739

Công văn 3831/CV-TCKT của Bộ Công nghiệp về tăng cường công tác quản lý giá bán điện sinh hoạt

Ban hành: 02/10/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
740

Thông tư 03/2002/TT-BCN của Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện giá bán điện

Ban hành: 25/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2004
Vui lòng đợi