Văn bản Luật Điện lực

Có tất cả 786 văn bản: Điện lực
701

Quyết định 258/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Nghiệp

Ban hành: 19/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2005
702

Công văn 3691/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc xác định giá bán điện của nhà máy thuỷ điện Thác Mơ

Ban hành: 19/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2005
703

Quyết định 240/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Nhà máy Nhiệt điện Thủ Đức thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Nhiệt điện Thủ Đức

Ban hành: 04/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
704

Quyết định 241/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Nhà máy Điện Phú Mỹ thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Nhiệt điện Phú Mỹ

Ban hành: 04/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
705

Quyết định 07/2005/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7440:2005 - Tiêu chuẩn thải ngành công nghiệp nhiệt điện

Ban hành: 20/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2005
706

Nghị định 105/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực

Ban hành: 17/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
707

Nghị định 106/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

Ban hành: 17/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
708

Quyết định 17/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc chuyển nhà máy Thuỷ điện Thác Mơ thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Viêt Nam

Ban hành: 30/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
709

Quyết định 16/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

Ban hành: 30/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
710

Quyết định 15/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc chuyển nhà máy Nhiệt điện Uông Bí thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

Ban hành: 30/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
711

Quyết định 19/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Nhà máy Thuỷ điện Thác Bà thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Ban hành: 30/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
712

Quyết định 18/2005/QĐ-BCN về việc Chuyển Nhà may Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Ban hành: 30/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
713

Quyết định 14/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Nhà máy Nhiệt điện Bà Rịa thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

Ban hành: 30/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
714

Quyết định 13/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

Ban hành: 30/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
715

Thông báo 25/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giá bán điện

Ban hành: 04/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2005
716

Quyết định 21/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Nhiệt điện Cần Thơ

Ban hành: 25/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2005
717

Quyết định 12/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bổ sung sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam đến năm 2005

Ban hành: 13/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2005
718

Thông tư 01/2005/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về hướng dẫn thực hiện giá bán điện

Ban hành: 07/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2005
719

Quyết định 215/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện

Ban hành: 29/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2005
720

Quyết định 213/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Điện lực Hải Dương thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Dương

Ban hành: 20/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
Vui lòng đợi