Văn bản Luật Điện lực

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 989 văn bản: Điện lực
641

Quyết định 23/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình lập lịch huy động tổ máy, vận hành thời gian thực và tính toán thanh toán sau vận hành

642

Quyết định 21/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình mô phỏng thị trường điện

643

Quyết định 18/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình tính toán giá trị nước

644

Quyết định 17/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới, tháng tới và tuần tới

645

Công văn 196/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều kiện chính sách của Chương trình hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 2 (DPL2)

646

Quyết định 284/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện

647

Quyết định 119/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ông Đào Văn Hưng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam

648

Công văn 120/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện

649

Thông tư 03/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2010/TT-BCT ngày 15/04/2010 của Bộ Công Thương quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện

650

Quyết định 06/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2012

651

Công văn 429/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc áp dụng giá bán điện cho người thuê nhà để ở

652

Quyết định 46/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ông Nguyễn Bỉnh Niệm, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nghỉ hưu

653

Công văn 119/BCT-TCNL của Bộ Công Thương về định mức tỷ lệ chi phí tiếp nhận vật tư, thiết bị chuyên ngành nhập khẩu các công trình lưới điện đến 500kV

654

Thông tư 45/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2010/TT-BCT ngày 10/05/2010 của Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

655

Quyết định 149/QĐ-BCĐQHPTĐLQG của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

656

Thông tư 46/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt chi phí định mức hàng năm của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu

657

Quyết định 2449/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

658

Quyết định 6785/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2012

659

Thông tư 42/2011/TT-BCT của Bộ Công thương về việc quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

660

Quyết định 38/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về Quản lý thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn Thành phố Hà Nội