Danh sách Luật có hiệu lực trong năm 2016

STT

Tên văn bản

Ký hiệu

Ngày

1

Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 của Quốc hội

57/2014/QH13

BH: 20/11/2014
HL:01/01/2016

2

Luật Bảo hiểm xã hội của Quốc hội, số 58/2014/QH13

58/2014/QH13

BH: 20/11/2014
HL:01/01/2016

3

Luật Căn cước công dân của Quốc hội, số 59/2014/QH13

59/2014/QH13

BH: 20/11/2014
HL:01/01/2016

4

Luật Hộ tịch của Quốc hội, số 60/2014/QH13

60/2014/QH13

BH: 20/11/2014
HL:01/01/2016

5

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt của Quốc hội, số 70/2014/QH13

70/2014/QH13

BH: 26/11/2014
HL:01/01/2016

6

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của Quốc hội, số 75/2015/QH13

75/2015/QH13

BH: 09/06/2015
HL:01/01/2016

7

Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13

76/2015/QH13

BH: 19/06/2015
HL:01/01/2016

8

Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13

77/2015/QH13

BH: 19/06/2015
HL:01/01/2016

9

Luật Nghĩa vụ quân sự của Quốc hội, số 78/2015/QH13

78/2015/QH13

BH: 19/06/2015
HL:01/01/2016

10

Luật Kiểm toán Nhà nước của Quốc hội, số 81/2015/QH13

81/2015/QH13

BH: 24/06/2015
HL:01/01/2016

11

Luật Thú y của Quốc hội, số 79/2015/QH13

79/2015/QH13

BH: 19/06/2015
HL:01/07/2016

12

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13

80/2015/QH13

BH: 22/06/2015
HL:01/07/2016

13

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của Quốc hội, số 82/2015/QH13

82/2015/QH13

BH: 25/06/2015
HL:01/07/2016

14

Luật An toàn, vệ sinh lao động của Quốc hội, số 84/2015/QH13

84/2015/QH13

BH: 25/06/2015
HL:01/07/2016

15

Luật An toàn thông tin mạng của Quốc hội, số 86/2015/QH13

86/2015/QH13

BH: 19/11/2015
HL:01/07/2016

16

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, số 87/2015/QH13

87/2015/QH13

BH: 20/11/2015
HL:01/07/2016

17

Luật Thống kê của Quốc hội, số 89/2015/QH13

89/2015/QH13

BH: 23/11/2015
HL:01/07/2016

18

Luật Khí tượng thủy văn của Quốc hội, số 90/2015/QH13

90/2015/QH13

BH: 23/11/2015
HL:01/07/2016

19

Bộ luật Tố tụng dân sự của Quốc hội, số 92/2015/QH13

92/2015/QH13

BH: 25/11/2015
HL:01/07/2016

20

Luật Tố tụng hành chính của Quốc hội, số 93/2015/QH13

93/2015/QH13

BH: 25/11/2015
HL:01/07/2016

21

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam của Quốc hội, số 94/2015/QH13

94/2015/QH13

BH: 25/11/2015
HL:01/07/2016

22

Luật Trưng cầu ý dân của Quốc hội, số 96/2015/QH13

96/2015/QH13

BH: 25/11/2015
HL:01/07/2016

23

Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức Quốc phòng của Quốc hội, số 98/2015/QH13

98/2015/QH13

BH: 26/11/2015
HL:01/07/2016

24

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự của Quốc hội, số 99/2015/QH13

99/2015/QH13

BH: 26/11/2015
HL:01/07/2016

25

Bộ luật Hình sự của Quốc hội, số 100/2015/QH13

100/2015/QH13

BH: 27/11/2015
HL:01/07/2016

26

Bộ luật Tố tụng hình sự của Quốc hội, số 101/2015/QH13

101/2015/QH13

BH: 27/11/2015
HL:01/07/2016