Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
92 kết quả chứa từ khóa: 100/2015/QH13
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật số 100/2015/QH13

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 27/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2015
02

Nghị quyết 100/2015/QH13 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Đầu tư; Chính sách Tải về
Ban hành: 12/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2015
03

Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017, Luật số 12/2017/QH14

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 20/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2017
04

Quyết định 151/QĐ-TANDTC 2017 Kế hoạch triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự 2015

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 09/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2017
05

Lệnh 08/2017/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13

Lĩnh vực: Hành chính; Hình sự Tải về
Ban hành: 03/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2017
06

Nghị quyết 41/2017/QH14 thi hành Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 20/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
07

Nghị quyết 144/2016/QH13 lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 29/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2016
08

Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng khoản 3 Điều 6 Bộ luật Hình sự năm 2015

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2016
09

Quyết định 398/QĐ-TTg 2016 đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 11/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2016
10

Công văn 9918/VPCP-KGVX 2018 Tiếp thu ý kiến về kết quả thực hiện Nghị quyết 100/2015/QH13

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 12/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2018
11

Công văn 3613/UBPL13 năm 2016 đính chính Bộ luật Hình sự năm 2015

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 11/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2016
12

Nghị quyết 109/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật Hình sự

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 27/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2015
13

Lệnh 10/2016/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 và bổ sung dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 29/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2016
14

Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, luật số 101/2015/QH13

Lĩnh vực: Hành chính; Hình sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 27/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
15

Bộ luật Hàng hải 2015, Luật số 95/2015/QH13

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 25/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
16

Luật Tố tụng hành chính 2015, Luật số 93/2015/QH13

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
17

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, số 92/2015/QH13

Lĩnh vực: Hành chính; Dân sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
18

Bộ luật Dân sự năm 2015, số 91/2015/QH13

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 24/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
19

Luật Thống kê 2015, Luật số 89/2015/QH13

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 23/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
20

Luật Ngân sách Nhà nước 2015, Luật số 83/2015/QH13

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
Vui lòng đợi