Văn bản Luật Đầu tư

Có tất cả 3.603 văn bản: Đầu tư
21

Quyết định 5227/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 24/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2020
22

Công văn 10825/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát các dự án có nội dung chuyển giao không bồi hoàn

Ban hành: 24/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2020
23

Công văn 1804/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc lựa chọn một số khu kinh tế cửa khẩu để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 18/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2020
24

Nghị định 147/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư và phát triển địa phương

Ban hành: 18/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2020
25

Công văn 10625/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về Đề án "Định hướng huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không"

Ban hành: 18/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2020
26

Quyết định 2309/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Chiến lược, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam

Ban hành: 15/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2020
27

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về Quản lý đầu tư ban hành kèm theo Quyết định 14/2020/QĐ-UBND ngày 26/08/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Ban hành: 15/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2020
28

Công văn 10390/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị chỉ đạo ban hành quy định lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa

Ban hành: 11/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2020
29

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025​​

Ban hành: 10/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2020
30

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 10/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2020
31

Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 10/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
32

Thông báo 556/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp về giải pháp nguồn vốn cho Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và các vướng mắc, khó khăn của các dự án do VEC làm chủ đầu tư

Ban hành: 09/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
33

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ban hành: 09/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2020
34

Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2021

Ban hành: 09/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2020
35

Công văn 10267/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Ban hành: 08/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2020
36

Quyết định 2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý

Ban hành: 07/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2020
37

Quyết định 1776/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt "Kế hoạch Chuyển đổi số tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030"

Ban hành: 07/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2021
38

Công văn 10133/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư Dự án đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) để phục vụ công tác quyết toán dự án hoàn thành

Ban hành: 03/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2020
39

Quyết định 1965/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Tân

Ban hành: 02/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2020
40

Quyết định 4584/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 02/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
Vui lòng đợi