Văn bản Luật Đầu tư

Có tất cả 1.275 văn bản: Đầu tư
21

Quyết định 758/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 27/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2019
22

Quyết định 304/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hải Sơn mở rộng giai đoạn 3+4

Ban hành: 21/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2019
23

Quyết định 1356/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 15/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2018
24

Quyết định 1139/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Yên Phong II-C, tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 11/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2018
25

Quyết định 40/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 10/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2018
26

Quyết định 836/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Tre Việt tại Cảng hàng không Phù Cát, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Ban hành: 09/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2018
27

Quyết định 1849/QĐ-TCTK của Tổng cục Thống kê về việc điều tra Vốn đầu tư thực hiện

Ban hành: 16/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2018
28

Quyết định 560/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 từ nguồn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và bổ sung giai đoạn 2014-2016

Ban hành: 24/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2017
29

Quyết định 517/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà văn hóa Lao động tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 17/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2017
30

Quyết định 492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định

Ban hành: 15/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2017
31

Quyết định 2549/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước năm 2016 từ số vốn năm 2015 chưa sử dụng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 30/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2017
32

Quyết định 2548/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước năm 2016 của Bộ Ngoại giao

Ban hành: 30/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2017
33

Quyết định 2521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước năm 2016 của Đài Truyền hình Việt Nam

Ban hành: 27/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2016
34

Quyết định 2501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 320/QĐ-TTg ngày 25/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội

Ban hành: 22/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2016
35

Quyết định 3436/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp

Ban hành: 10/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2016
36

Quyết định 3570/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 11/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2016
37

Nghị quyết 60/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016

Ban hành: 08/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2016
38

Quyết định 1069/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 15/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2016
39

Quyết định 1063/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 14/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2016
40

Quyết định 1061/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn - Giai đoạn II

Ban hành: 14/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2016
Vui lòng đợi