Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 12.920 văn bản: Cơ cấu tổ chức
41

Quyết định 07/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

42

Quyết định 06/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương

43

Quyết định 04/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

44

Quyết định 364/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt thay đổi, bổ sung nhân sự được cử ra làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang năm 2023

45
46

Quyết định 535/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Ban Tổ chức Festival Huế

47

Quyết định 355/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

48

Quyết định 435/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc thay đổi Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

49

Quyết định 1466/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội

50

Quyết định 1465/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh Quyết định 1765/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập Tiểu Ban chỉ đạo lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

51

Quyết định 323/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Yên Bái từ năm học 2023-2024

52

Quyết định 216/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Đỗ Thành Trung giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

53

Quyết định 214/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hà giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

54

Quyết định 308/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái

55

Nghị quyết 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

56

Nghị quyết 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

57

Quyết định 472/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 môn Mĩ thuật theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

58

Quyết định 473/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 môn Giáo dục thể chất theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

59

Quyết định 474/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 môn Tiếng Anh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

60

Quyết định 475/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018