Văn bản Luật Chứng khoán

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 503 văn bản: Chứng khoán
481
482

Quyết định 99/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán công ty chứng khoán

483

Quyết định 42/2000/QĐ-UBCK1 sửa đổi Quy chế Thành viên, niêm yết, công bố thông tin và giao dịch chứng khoán theo Quyết định 04/1999/QĐ-UBCK1 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành

484

Thông tư 55/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung

485

Nghị định 17/2000/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra chứng khoán

486

Thông tư 01/2000/TT-UBCK1 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn tạm thời chế độ thu phí đối với khách hàng của các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán

487

Quyết định 39/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tạm thời ưu đãi về thuế đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán

488

Thông tư 11/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với công ty chứng khoán cổ phần và trách nhiệm hữu hạn

489

Thông tư 01/1999/TT-UBCK1 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn Quyết định 139/1999/QĐ-TTg ngày 10/6/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam

490

Thông tư 04/1999/TT-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn việc thành lập Công ty chứng khoán của Ngân hàng thương mại

491

Công văn 149/UBCK3 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn thành lập, cấp giấy phép hoạt động cho công ty chứng khoán và cấp giấy phép hành nghề cho cá nhân

492

Quyết định 31/1999/QĐ-UBCK6 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế giám sát, thanh tra hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán

493

Quyết định 105/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán Trung tâm giao dịch chứng khoán

494

Quyết định 172/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc các tổ chức tín dụng thành lập Công ty chứng khoán và tham gia niêm yết chứng khoán

495

Quyết định 139/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam

496

Quyết định 05/1999/QĐ-UBCK3 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán

497

Quyết định 04/1998/QĐ-UBCK3 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán

498

Quyết định 05/1998/QĐ-UBCK3 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ

499

Quyết định 179/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Vụ Tài chính - Kế toán thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

500

Nghị định 48/1998/NĐ-CP của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán