Văn bản Luật Chứng khoán

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 512 văn bản: Chứng khoán
461

Quyết định 83/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế Thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

462

Thông tư 100/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán

463

Quyết định 161/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

464

Nghị định 161/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

465

Quyết định 73/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và Công ty quản lý quỹ

466

Quyết định 60/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán

467

Thông tư 60/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc phát hành cổ phiếu ra công chúng

468

Thông tư 59/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về niêm yết cổ phiếu và trái phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung

469

Thông tư 21/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung

470

Nghị định 66/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vào Bộ Tài chính

471

Thông tư 121/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quyết định số 146/2003/QĐ-TTg ngày 17/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam

472

Nghị định 144/2003/NĐ-CP của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán

473

Nghị định 90/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

474

Quyết định 163/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2010

475

Quyết định 146/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam

476

Quyết định 998/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về quản lý ngoại hối đối với việc mua, bán chứng khoán của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại trung tâm giao dịch chứng khoán

477

Công văn 4321/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc chính sách thuế đối với tổ chức cá nhân nước ngoài dầu tư chứng khoán tại Việt Nam

478

Thông tư 107/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, giảm giá chứng khoán đầu tư, dự phòng nợ khó đòi tại doanh nghiệp

479

Thông tư 02/2001/TT-UBCK của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn Nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 về phát hành cổ phiếu và trái phiếu ra công chúng

480

Quyết định 111/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương của Trung tâm giao dịch chứng khoán