Văn bản Luật Chứng khoán

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 512 văn bản: Chứng khoán
501

Quyết định 31/1999/QĐ-UBCK6 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế giám sát, thanh tra hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán

502

Quyết định 105/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán Trung tâm giao dịch chứng khoán

503

Quyết định 172/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc các tổ chức tín dụng thành lập Công ty chứng khoán và tham gia niêm yết chứng khoán

504

Quyết định 139/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam

505

Quyết định 05/1999/QĐ-UBCK3 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán

506

Quyết định 04/1998/QĐ-UBCK3 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán

507

Quyết định 05/1998/QĐ-UBCK3 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ

508

Quyết định 179/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Vụ Tài chính - Kế toán thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

509

Nghị định 48/1998/NĐ-CP của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán

510

Quyết định 127/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Giao dịch chứng khoán

511

Quyết định 1038/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng nghiệp vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán trực thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

512

Quyết định 361/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chuẩn bị tổ chức thị trường chứng khoán