Văn bản Luật Chứng khoán

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 512 văn bản: Chứng khoán
01

Công văn 61194/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân từ nhận thừa kế từ chứng khoán

02

Quyết định 56/QĐ-SGDVN của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

03

Quyết định 49/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành Quy định hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

04

Quyết định 44/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

05

Thông tư 30/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước

06

Công văn 23831/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với chứng khoán phái sinh giao dịch trên sàn chứng khoán

07
08

Quyết định 26/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

09

Công văn 53415/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thủ tục xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước và khấu trừ thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

10
11

Quyết định 1914/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành phương án kiểm tra thực hiện Thông tư 19/2003/TT-BTC ngày 20/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần

12

Quyết định 115/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

13
14

Quyết định 110/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc ban hành Quy chế thành viên lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

15

Quyết định 109/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ban hành Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

16

Quyết định 84/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc ban hành Quy chế thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

17

Quyết định 61/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

18
19

Thông tư 25/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

20

Chỉ thị 01/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư, cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ