Văn bản Luật Chứng khoán

Có tất cả 286 văn bản: Chứng khoán
21

Quyết định 2399/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 21/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2017
22

Quyết định 2398/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ban hành: 21/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2017
23

Quyết định 2396/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 21/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2017
24

Nghị định 122/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 13/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2017
25

Thông tư 115/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

Ban hành: 25/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2017
26

Thông tư 116/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 25/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2017
27

Nghị quyết 104/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Ban hành: 09/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2017
28

Thông tư 87/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính

Ban hành: 15/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2017
29

Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

Ban hành: 06/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2017
30

Thông tư 46/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

Ban hành: 12/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2017
31

Thông tư 36/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 217/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ban hành: 27/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2017
32

Thông tư 29/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán

Ban hành: 12/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2017
33

Quyết định 296/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ban hành: 31/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2017
34

Thông tư 23/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định 42/2015/NĐ-CP ngày 05/05/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Ban hành: 16/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2017
35

Quyết định 87/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán

Ban hành: 25/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2017
36

Quyết định 68/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

Ban hành: 20/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2017
37

Thông tư 334/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung và thay thế phụ lục 02 và 04 của Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán

Ban hành: 27/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2017
38

Thông tư 272/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Ban hành: 14/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2016
39

Thông tư 242/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 11/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2017
40

Nghị định 145/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ban hành: 01/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2016
Vui lòng đợi