Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.673 văn bản: Chính sách
12901

Quyết định 129/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu giai đoạn 2001-2010

Ban hành: 29/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
12902

Công văn 8168/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá

Ban hành: 28/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2004
12903

Chỉ thị 19/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09/2001/NQ-CP ngày 28/08/2001 của Chính phủ về tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài thời kỳ 2001-2005

Ban hành: 28/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2004
12904

Nghị quyết 09/2001/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài thời kỳ 2001-2005

Ban hành: 28/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2004
12905

Quyết định 1116/QĐ-BTC của bộ Tài chính về việc xuất 630 tấn gạo Dự trữ Quốc gia cứu đói ở tỉnh Nghệ An

Ban hành: 24/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
12906

Thông tư liên tịch 666/2001/TTLT-BKH-UBDTMN-TC-XD của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý đầu tư và xây dựng công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135

Ban hành: 23/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
12907

Thông tư liên tịch 06/2001/TTLT/BCN-BTC của Bộ Công nghiệp và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn

Ban hành: 23/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2005
12908

Quyết định 125/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh danh mục địa bàn khuyến khích đầu tư đối với tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 22/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
12909

Quyết định 124/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 200/1999/QĐ-TTg ngày 06/10/1999 về thành lập hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia và Quyết định số 02/2000/QĐ-TTg ngày 04/01/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế của hội đồng tư vấn

Ban hành: 22/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
12910

Công văn 2318/LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn mức chi cho quản lý dự án tín dụng quay vòng xoá đối giảm nghèo Việt-Đức

Ban hành: 21/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
12911

Thông tư 04/2001/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 31/12/1944 về trước cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 20/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
12912

Quyết định 1070/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án khả thi xây dựng vùng rừng nguyên liệu giấy Kon Tum giai đoạn 2000-2010

Ban hành: 20/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
12913

Nghị định 50/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ban hành: 16/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
12914

Quyết định 1026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án kết hợp quân dân y bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và phục vụ an ninh quốc phòng trong giai đoạn 2001-2010

Ban hành: 10/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
12915

Quyết định 116/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số ưu đãi, khuyến khích đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực hoạt động dầu khí

Ban hành: 02/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2004
12916

Công văn 3293/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư số 52/2001/TT-BTC

Ban hành: 02/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2004
12917

Quyết định 115/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2010

Ban hành: 01/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
12918

Quyết định 114/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 31/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
12919

Quyết định 113/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt (điều chỉnh) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Đà nẵng thời kỳ 2001 đến năm 2010

Ban hành: 30/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2001
12920

Công văn 6907/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc chính sách thuế giá trị gia tăng đối với các đại lý xe ô tô

Ban hành: 25/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
Vui lòng đợi