Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 12.608 văn bản: Chính sách
21

Chỉ thị 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
22

Quyết định 1370/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "Hỗ trợ đơn vị cơ sở dữ liệu bom mìn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025" do tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy (NPA) viện trợ không hoàn lại

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
23

Quyết định 41/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
24

Quyết định 1620/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Thới Lai (đợt 2)

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
25

Nghị quyết 30/2021/QH15 của Quốc hội về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2021
26

Công văn 3140/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo đối với các trường phổ thông có nhiều cấp học

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
27

Công văn 5103/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng cầu nông thôn tại các khu vực khó khăn giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
28

Công văn 5104/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc áp dụng khung chính sách bồi thường cho 2 tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và báo cáo tình hình thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
29

Hướng dẫn 16-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2021
30

Công văn 4880/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
31

Công văn 5063/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
32

Công văn 2218/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
33

Công văn 7838/VP-KGVX của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Công điện 05/CĐ-LĐTBXH ngày 20/7/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
34

Quyết định 2655/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Tổ Tư vấn về chính sách phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
35

Công văn 5056/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện Nghị quyết 75/NQ-CP của Chính phủ

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
36

Công văn 2367/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
37

Công văn 7609/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc biểu quyết thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
38

Quyết định 1960/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
39

Quyết định 1331/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
40

Công văn 4313/SLĐTBXH-VP của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội về việc cập nhật thông tin, số liệu báo cáo triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
Vui lòng đợi