Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.283 văn bản: Chính sách
12921

Nghị định 22/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc đền bù thiết hại khi Nhà nước nước thu hồi để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

Ban hành: 24/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2004
12922

Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định về bệnh nghề nghiệp

Ban hành: 20/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
12923

Quyết định 84/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm

Ban hành: 16/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
12924

Quyết định 80/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chủ nhiệm chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo

Ban hành: 09/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
12925

Quyết định 74/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều tra, xác định nạn nhân bị hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam

Ban hành: 03/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
12926

Nghị định 20/1998/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc

Ban hành: 31/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
12927

Thông tư 38/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán ngân sách Nhà nước cho bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức Nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan Nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng gây ra

Ban hành: 30/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
12928

Công văn 355/CP-KTN của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã

Ban hành: 30/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
12929

Thông tư liên tịch 187/1998/TTLT-TCCP-TC-TP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tư pháp và Bộ Taì chính về việc hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên thực hiện trợ giúp pháp lý

Ban hành: 30/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
12930

Nghị quyết 04/1998/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 1998 của Chính phủ

Ban hành: 30/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
12931

Chỉ thị 12/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 1998

Ban hành: 21/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
12932

Quyết định 64/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền mua nhà ở cho một số đối tượng khi mua nhà đang ở thuê thuộc sở hữu Nhà nước

Ban hành: 21/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
12933

Quyết định 26/1998/QĐ-UB của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận 3 khu vực Miền núi, vùng cao

Ban hành: 18/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
12934

Nghị định 15/1998/NĐ-CPcủa Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trinh ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1998

Ban hành: 12/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
12935

Pháp lệnh chống tham nhũng của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 02L/CTN

Ban hành: 09/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2006
12936

Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 02L/CTN

Ban hành: 09/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2006
12937

Thông tư liên tịch 147/1998/TTLT-TCCP-TC-LĐTBXH-GD&ĐT của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 973/1997/QĐ-TTg ngày 17/1/1997 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập Nhà nước

Ban hành: 05/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
12938

Quyết định 53/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất năm 1998

Ban hành: 03/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
12939

Thông tư 29/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính thực hiện quy chế quản lý dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định 10/CP ngày 24/2/96 của Chính phủ

Ban hành: 01/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2005
12940

Quyết định 49/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao

Ban hành: 28/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
Vui lòng đợi