Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.413 văn bản: Chính sách
12881

Quyết định 30/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn

12882

Quyết định 33/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 - 2010

12883

Nghị định 32/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

12884

Công văn 878/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với dự án sử dụng vốn ODA

12885

Công văn 862/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với Đoàn tiếp nhận cung ứng 15 thuộc Cục Kế hoạch đầu tư - Bộ Quốc phòng

12886

Nghị định 30/2007/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xổ số

12887

Thông tư 04/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm

12888

Công văn 717/BTP-THA của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn

12889

Thông báo 35/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm năm 2006 và triển khai công tác năm 2007

12890

Công văn 285/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống công sở cơ quan nhà nước các cấp từ Trung ương đến địa phương giai đoạn 2006-2010

12891

Quyết định 28/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2007 - 2010

12893
12894

Thông báo 29/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị thương mại toàn quốc 2006 - 2007

12895

Nghị quyết 13/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hà Nam

12896

Nghị quyết 14/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Nam Định

12897

Nghị quyết 15/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hải Dương

12898

Công văn 997/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường quản lý thị trường chứng khoán

12899

Công văn 810/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

12900

Chỉ thị 03/2007/CT-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc tăng cường đảm bảo an ninh thông tin trên mạng Internet