Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.399 văn bản: Chính sách
12361
12362

Công văn 1324/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí xử lý đê, kè, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai

12363

Công điện 1317/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi môtô, xe gắn máy

12364

Quyết định 152/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

12365

Thông báo 173/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

12366

Nghị quyết 50/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Nghệ An

12367

Quyết định 151/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về việc nhập khẩu thuốc chưa đăng có số đăng ký tại Việt Nam

12368

Thông tư 111/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng phát triển Việt Nam

12369

Quyết định 03/2007/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi một số Điều tại Quyết định số 36/2007/QĐ-BCN ngày 06/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da - giầy đến năm 2010

12370

Thông tư 78/2007/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện dự án khuyến nông - lâm - ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triền ngành nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010

12371

Công văn 1253/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục kéo dài thời hạn thực hiện Quyết định số 132/QĐ-TTg ngày 07/02/2002 về phân lũ, chậm lũ bảo vệ Thủ đô

12372

Quyết định 148/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "Điều chỉnh, bổ sung định hướng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010"

12373

Quyết định 150/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025

12374

Quyết định 149/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiếu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006 - 2010

12375

Thông tư 18/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước

12376

Quyết định 147/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015

12377

Công văn 5095/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện chế độ cho vay ưu đãi để học đại học, cao đẳng và dạy nghề

12378

Công điện 9592/CĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo ngay thủ tục, nơi đăng ký cho học sinh, sinh viên có nhu cầu hỗ trợ kinh phí học tập

12379

Chỉ thị 53/2007/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2007 - 2008

12380

Chỉ thị 01/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ