Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.095 văn bản: Chính sách
12361

Thông tư 04/2001/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 19/2001/QĐ-TTg ngày 20/2/2001 về việc bổ sung máy vi tính vào danh mục các sản phẩm công nghiệp trọng điểm được hỗ trợ theo Quyết định số 37/2000/QĐ-TTg ngày 24/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 06/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
12362

Quyết định 549/2001/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi mẫu Hợp đồng trách nhiệm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công

Ban hành: 06/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
12363

Nghị quyết 06/2001/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2001

Ban hành: 06/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
12364

Quyết định 86/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Ban hành: 01/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2004
12365

Nghị định 25/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội

Ban hành: 31/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2003
12366

Thông tư liên tịch 10/2001/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ xung một số điểm về thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Ban hành: 31/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2003
12367

Chỉ thị 13/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết 10 năm thi hành Luật bảo vệ, Chăm sóc và Gíáo dục trẻ em (1991-2000)

Ban hành: 31/05/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2003
12368

Thông tư 09/2001/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc hoàn thành xác nhận người có công với cách mạng trong 3 thời kỳ.

Ban hành: 28/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
12369

Thông tư 09/2001/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc hoàn thành xác nhận người có công với cách mạng trong 3 thời kỳ

Ban hành: 25/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
12370

Nghị quyết 05/2001/NQ-CP của Chính phủ về việc bổ sung một số giải pháp điều hành kế hoạch kinh tế năm 2001

Ban hành: 24/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
12371

Thông tư 31/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế quy định tại Quyết định số 128/2000/QĐ-TTg ngày 20/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp phần mềm

Ban hành: 21/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
12372

Quyết định 78/2001/QĐ-TTg của thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội

Ban hành: 16/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2004
12373

Quyết định 74/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2001-2005

Ban hành: 07/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2001
12374

Chỉ thị 10/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2001-2010

Ban hành: 04/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
12375

Quyết định 72/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Gia đình Việt Nam

Ban hành: 04/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
12376

Quyết định 71/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2001-2005

Ban hành: 04/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
12377

Quyết định 69/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bán cổ phần ưu đãi tại các doanh nghiệp công nghiệp chế biến cho người trồng và người bán nguyên liệu

Ban hành: 03/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
12378

Chỉ thị 09/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức cuộc vận động hưởng ứng vì người tàn tật khu vực châu á - Thái Bình Dương tại Việt Nam năm 2001

Ban hành: 27/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2005
12379

Nghị quyết 04/2001/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2001

Ban hành: 27/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2005
12380

Quyết định 55/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển và một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện chiến lược phát triển ngành dệt may Việt Nam đến năm 2010

Ban hành: 23/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
Vui lòng đợi