Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 12.549 văn bản: Chính sách
01

Quyết định 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
02

Quyết định 1318/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
03

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
04

Thông tư 10/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
05

Công văn 996/UBDT-PC của Ủy ban Dân tộc về việc báo cáo tổng kết thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
06

Quyết định 838/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 830/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01/6/2021 phê duyệt Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025"

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
07

Quyết định 3642/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
08

Công văn 2323/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đính chính kỹ thuật Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021

Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
09

Công điện 05/CĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch COVID-19 và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
10

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động Thương binh và Xã hội quản lý trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
11

Quyết định 1276/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam"

Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
12

Quyết định 1248/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
13

Quyết định 1260/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027"

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
14

Công văn 6978/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
15

Công văn 7039/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tham gia ý kiến hoàn thiện Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 của Chính phủ để báo cáo Quốc hội

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
16

Kế hoạch 3569/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc hỗ trợ các tỉnh Long An, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 18/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
17

Công văn 4850/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 18/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
18

Công văn 8595/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hỗ trợ ngân sách các huyện, thị xã, thành phố kinh phí thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ban hành: 17/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
19

Quyết định 24/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2021
20

Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
Vui lòng đợi