Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.973 văn bản: Chính sách
41

Quyết định 56/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bình Định

42

Nghị quyết 144/NQ-CP của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023

43

Công văn 7558/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân và báo cáo định kỳ giải ngân vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực y tế

44
45
46

Quyết định 19/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

47

Kế hoạch 192/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

48

Quyết định 1892/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc chuyển nguồn và hủy dự toán kinh phí đã cấp cho các đơn vị khối tỉnh để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022

49

Quyết định 4415/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nội dung văn kiện và tiếp nhận dự án "Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hà Nội" do Tổ chức Holt International Children Service Inc - Mỹ tài trợ

50

Quyết định 3114/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Đề án Mô hình công tác xã hội tại các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

51

Quyết định 4381/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030

52
53

Quyết định 3746/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực Bảo trợ xã hội, Người có công thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

54

​Kế hoạch 2373/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ​giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

55

Quyết định 3280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Người có công, Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

56

Quyết định 3275/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã để hỗ trợ các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh năm 2023

57
58

Công văn 3574/LĐTBXH-VPQGGN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hiệu chỉnh Phụ lục kèm theo Công văn 3450/LĐTBXH-VPQGGN

59
60