Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 12.190 văn bản: Chính sách
41

Kế hoạch 35/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021

Ban hành: 05/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2021
42

Công văn 143/UBDT-DTTS của Ủy ban Dân tộc về việc thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2021

Ban hành: 05/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2021
43

Công văn 288/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

Ban hành: 05/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2021
44

Quyết định 176/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030

Ban hành: 05/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2021
45

Công văn 881/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về một số nội dung hợp tác với Nhật Bản trong bối cảnh dịch Covid-19

Ban hành: 04/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2021
46

Công văn 137/UBDT-CSDT của Ủy ban Dân tộc về việc giải trình, làm rõ nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 04/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2021
47

Công văn 136/UBDT-CSDT của Ủy ban Dân tộc về việc giải trình, làm rõ nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 04/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2021
48

Quyết định 94/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2021

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2021
49

Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
50

Kế hoạch 32/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
51

Quyết định 164/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu thuộc tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
52

Công văn 269/LĐTBXH-VPQGGN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2021

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
53

Quyết định 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2021
54

Quyết định 624/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nội dung Dự án Nâng cao nhận thức của lao động giúp việc gia đình về chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam do Tổ chức Stiching Oxfarm Novib/Hà Lan tài trợ

Ban hành: 02/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
55

Công văn 355/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động cứu trợ trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 02/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
56

Quyết định 157/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030

Ban hành: 01/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2021
57

Công văn 118/UBDT-CSDT của Ủy ban Dân tộc về việc chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 01/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2021
58

Kế hoạch 1036/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 01/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
59

Quyết định 152/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt đầu năm 2021

Ban hành: 30/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2021
60

Quyết định 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 29/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
Vui lòng đợi