Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.197 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
01

Quyết định 05/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc trong các tổ chức Hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định 03/2021/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
02

Kế hoạch 98/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố năm 2023

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
03

Quyết định 25/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
04

Kế hoạch 102/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
05

Kế hoạch 57/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2023 - 2030

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
06

Quyết định 1587/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt tạm thời cơ cấu ngạch công chức hành chính, chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội năm 2023

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
07

Quyết định 367/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Ban Giám sát xét tuyển giáo viên tỉnh Bắc Giang năm 2023

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
08

Quyết định 14/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
09

Quyết định 1480/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và đối tượng khác Thành phố Hà Nội năm 2023

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
10

Quyết định 216/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Đỗ Thành Trung giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
11

Quyết định 214/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hà giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
12

Nghị quyết 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
13

Quyết định 06/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
14

Nghị quyết 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
15

Quyết định 02/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn quy hoạch, bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Giao thông, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
16

Quyết định 342/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc thay đổi Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính của Ban Dân tộc theo Quyết định 2721/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
17

Công văn 955/BNV-VP của Bộ Nội vụ về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu Quốc gia về cán bộ công chức, viên chức

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
18
19

Quyết định 586/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt danh sách tinh giản biên chế bổ sung 06 tháng đầu năm 2023

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
20

Quyết định 160/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc thành lập Tổ tham mưu nghiên cứu, điều chỉnh Quyết định 593/QĐ-TTg ngày 15/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và sửa đổi, bổ sung Thông tư 85/2013/TT-BTC ngày 26/6/2013 của Bộ Tài Chính

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về