Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.174 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
01

Quyết định 13/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
02

Quyết định 963/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế nhiệm kỳ 2021-2026

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
03

Quyết định 962/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế nhiệm kỳ 2021-2026

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
04

Kế hoạch 117/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ triển khai Đề án 03/ĐA-UBND ngày 05/4/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2024 - 2030

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
05

Quyết định 709/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng; lĩnh vực Công chức, viên chức; lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
06

Quyết định 2399/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc bổ nhiệm lại ông Lê Khắc Luận giữ chức vụ Phó Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
07

Quyết định 710/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định 1725/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
08

Quyết định 1576/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
09

Quyết định 29/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
10

Quyết định 1354/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ 2021 - 2026

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
11

Quyết định 1355/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ 2021 - 2026

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
12

Quyết định 970/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
13

Công văn 2366/TCT-TCCB của Tổng cục Thuế về triển khai ứng dụng quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
14

Quyết định 18/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, sử dụng, khai thác, phê duyệt dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
15

Kế hoạch 358/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2024 - 2027

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
16

Quyết định 30/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bãi bỏ Quyết định 08/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế quản lý đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
17

Thông tư 17/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giao thông vận tải

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
18

Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
19

Quyết định 10/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quy định quản lý, sử dụng đối với chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
20

Kế hoạch 163/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội khắc phục tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2023 về kỷ luật, kỷ cương hành chính; tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm của một số sở, ngành và cán bộ, công chức; công tác cải cách hành chính và nâng cao bộ tiêu chí cần quan tâm, cải thiện

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về