Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.202 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
21
22

Quyết định 586/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt danh sách tinh giản biên chế bổ sung 06 tháng đầu năm 2023

23

Quyết định 160/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc thành lập Tổ tham mưu nghiên cứu, điều chỉnh Quyết định 593/QĐ-TTg ngày 15/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và sửa đổi, bổ sung Thông tư 85/2013/TT-BTC ngày 26/6/2013 của Bộ Tài Chính

24

Thông báo 38/TB-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tuyển dụng công chức tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2023

25

Quyết định 205/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Ban Giám sát kỳ tuyển dụng công chức năm 2023 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP

26

Quyết định 130/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch điều động cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Giao thông Vận tải đợt 1 năm 2023

27
28
29

Công văn 129/TANDTC-TCCB của Tòa án nhân dân tối cao về việc tổng kết 10 năm thực hiện Quy định 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị

30

Công văn 874/BCT-TCCB của Bộ Công Thương về việc rà soát danh sách cán bộ tham gia xét tuyển đào tạo cao cấp lý luận chính trị năm 2023

31

Quyết định 352/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển công chức năm 2022

32
33
34

Quyết định 374/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

35

Nghị định 06/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức

36

Quyết định 4/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện; trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

37
38

Công văn 639/BNV-VP của Bộ Nội vụ về việc triển khai Quyết định 893/QĐ-TTg và Quyết định 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

39

Kế hoạch 103/TANDTC-TCCB của Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính năm 2023

40

Công văn 102/TANDTC-TCCB của Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính năm 2023