Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 2.433 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
21

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về phân cấp, quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức các tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 16/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2021
22

Quyết định 1922/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch Kiểm toán viên Nhà nước

Ban hành: 15/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
23

Quyết định 1704/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế ở trung ương, địa phương

Ban hành: 11/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2021
24

Công văn 11886/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về kế hoạch hỗ trợ các thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng năm 2021

Ban hành: 10/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2021
25

Hướng dẫn 35/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổng kết 10 năm triển khai phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” (2012 - 2021)

Ban hành: 10/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2021
26

Kế hoạch 61/KH-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2021

Ban hành: 10/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2021
27

Thông báo 102/TB-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021

Ban hành: 10/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2021
28

Công văn 11922/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc thông báo thời gian tổ chức ôn tập thi nâng ngạch, thăng hạng năm 2021

Ban hành: 10/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
29

Quyết định 41/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
30

Công văn 4130/BVHTTDL-TCCB của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc rà soát, thống kê, đánh giá số lượng, chất lượng viên chức và việc quản lý, sử dụng viên chức giữ chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên

Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2021
31

Quy định 41-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

Ban hành: 03/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
32

Thông tư 92/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

Ban hành: 28/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2021
33

Quyết định 2085/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 26/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
34

Quyết định 50/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý tổ chức, số lượng người làm việc, viên chức, người lao động ở các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 26/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
35

Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"

Ban hành: 25/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
36

Quyết định 2028/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định Danh mục vị trí công tác và thời hạn điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 21/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2021
37

Công văn 4055/TCT-TCCB của Tổng cục Thuế về việc thông báo thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2021

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
38

Quyết định 52/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc sửa đổi một số nội dung của Quyết định 68/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
39

Quyết định 43/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 18/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2021
40

Quyết định 1563/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý

Ban hành: 18/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2021
Vui lòng đợi