Danh mục

Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 2.596 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
41

Thông tư 3/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương

Ban hành: 12/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2022
42

Công văn 718/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người đại diện và người quản lý doanh nghiệp

Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2022
43

Nghị quyết 30/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2022
44

Công văn 837/BTTTT-CBC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng đội ngũ truyền thông chính sách chuyên trách, chuyên nghiệp

Ban hành: 09/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2022
45

Quyết định 456/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2022 - 2025

Ban hành: 09/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2022
46

Hướng dẫn 581/HD-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc đánh giá và phân loại hằng tháng đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ban hành: 09/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2022
47

Công văn 92/TANDTC-TCCB của Tòa án nhân dân tối cao về việc tuyển sinh đào tạo Thạc sỹ, theo Chương trình học bổng Chính phủ Australia, năm 2023

Ban hành: 08/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2022
48

Hướng dẫn 51/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022

Ban hành: 08/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2022
49

Quyết định 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 05/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2022
50

Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Ban hành: 04/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2022
51

Kế hoạch 82/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đọan 2022 - 2026

Ban hành: 04/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2022
52

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 03/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2022
53

Công văn 1955/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

Ban hành: 02/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2022
54

Thông báo 82a/TB-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc tuyển dụng Thư ký viên Tòa án nhân dân năm 2022

Ban hành: 02/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2022
55

Quyết định 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định số lượng, quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với Cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 28/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2022
56

Quyết định 441/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2021-2030

Ban hành: 28/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2022
57

Kế hoạch 36-KH/ĐU của Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc thực hiện Kết luận 21-KL/TW; Kế hoạch 03-KH/TW và Kế hoạch 56-KH/ĐUK về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Ban hành: 25/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2022
58

Quyết định 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quản lý

Ban hành: 22/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2022
59

Quyết định 222/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành Quy chế về tuyển dụng, chuyển ngạch, nâng ngạch công chức và công tác cán bộ của Bộ Công Thương

Ban hành: 22/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
60

Nghị định 19/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Ban hành: 22/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2022
Vui lòng đợi