Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.932 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
01

Quyết định 24/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

02
03

Quyết định 974/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2022 - 2026

04

Quyết định 647/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 02 th​ủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

05

Quyết định 2349/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Yên Bái

06

Công văn 4685/SGDĐT-TCCB của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc nộp hồ sơ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và chuyển xếp lương đối với viên chức dự thi thăng hạng

07

Quyết định 2287/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

08

Kế hoạch 303/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

09
10

Kế hoạch 232/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

11
12

Quyết định 3147/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư 11/2022/TT-BYT ngày 01/11/2022 của Bộ Y tế

13

Quyết định 4589/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2021 - 2026

14

Công văn 4488/SGDĐT-TCCB của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai nâng bậc lương trước thời hạn năm 2022

15

Quyết định 3162/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022

16
17

Quyết định 3161/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt chỉ tiêu, lộ trình tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 - 2025

18

Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

19

Quyết định 4496/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ

20

Quyết định 905/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022-2030"