Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 14.108 văn bản: Y tế-Sức khỏe
13101

Quyết định 29/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế

13102

Quyết định 28/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế báo cáo và Biểu mẫu báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

13103

Công văn 9417/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Quyết định số 104/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gạo và phân bón xuất khẩu

13104

Công văn 5159/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh việc thu mua tiêu thụ hết lúa, gạo vụ Hè thu 2008 ở đồng bằng sông Cửu Long

13105

Chỉ thị 2373/CT-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phát động Phong trào Thi đua vì một nền nông nghiệp Việt Nam chất lượng cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm

13106

Chỉ thị 2349/CT-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm

13107

Quyết định 213/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

13108

Nghị định 88/2008/NĐ-CP của Chính phủ về xác định lại giới tính

13109
13110
13111

Quyết định 65/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp”

13112

Thông tư 09/2008/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn việc kết hợp giữa các cơ sở đào tạo cán bộ y tế với các bệnh viện thực hành trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khoẻ nhân dân

13113

Quyết định 60/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành các quy chế mẫu về quản lý học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

13114

Quyết định 1235/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

13116

Quyết định 2626/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học - Bộ Y tế nhiệm kỳ 2008 - 2012

13117

Quyết định 104/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gạo và phân bón xuất khẩu

13118
13119

Nghị định 79/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm

13120

Quyết định 25/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012