Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 11.014 văn bản: Xuất nhập khẩu
10961

Quyết định 08/TM-XNK của Bộ Thương mại về hàng hóa của nhân dân Trung Hoa quá cảnh lãnh thổ Việt Nam

10962

Quyết định 79/TCHQ-QĐ của Tổng cục Hải quan ban hành Quy trình thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu tiểu ngạch

10963

Thông tư 47/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc xét miễn thuế, hoãn thuế xuất nhập khẩu đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

10964

Thông tư 6-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn bổ sung thi hành Quyết định số 78-TTg ngày 28-02-1994 của Thủ tướng Chính phủ

10965

Công văn về việc áp dụng thử quy định thủ tục, nội dung thẩm định đơn hàng

10966

Nghị định 33-CP của Chính phủ về quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

10968

Thông tư liên tịch 26TT/LB của Bộ Thương mại và Bộ Văn hoá-Thông tin về qui định việc quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu văn hoá phẩm, vật tư chuyên dùng và thiết bị ngành in

10969

Công văn 313-TCHQ/TC của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn sử dụng biên lai thuế XNK tiểu ngạch biên giới

10970

Thông tư 31/TT-LB của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về hướng dẫn thực hiện việc bàn giao thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu tiểu ngạch biên giới

10971

Quyết định 128-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi mức thuế suất của nhóm hàng xi măng trong Biểu thuế nhập khẩu

10972

Quyết định 238-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc ban hành Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

10973

Quyết định 104-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bản Quy chế Kho ngoại quan

10974

Quyết định 78-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành công tác xuất nhập khẩu năm 1994

10975

Quyết định 624-TTg của Chính phủ về xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản

10976

Thông tư 72A-TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành NĐ 54/CP ngày 28/8/1993 quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật SĐBS một số điều của Luật thuế XN, thuế NK

10977

Nghị định 54-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

10978

Thông tư 04/TM-ĐT của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện "Quy định quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị bằng nguồn vốn ngân sách" ban hành kèm theo Quyết định số 91/TTg ngày 13/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ

10979

Thông tư liên tịch 65-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về quy định việc thu lệ phí đối với công ty nước ngoài xin phép nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam

10980

Nghị định 47-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tạm thời về trả nợ nước ngoài bằng hàng hoá xuất khẩu