Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.450 văn bản: Xây dựng
1521

Quyết định 20/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

1522

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Bộ đơn giá vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

1523

Quyết định 3327/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Tiêu chí phân loại công trình được phép xây dựng và hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1524
1525

Quyết định 2212/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

1526

Quyết định 835/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết 22 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

1527

Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

1528

Công văn 7283/SXD-KHTH của Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các công trường xây dựng trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới

1529
1530

Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 4)

1531

Công văn 2917/UBND-SXD của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trường xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong tình hình mới

1532

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định phân cấp quản lý Nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế-xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội

1533

Công văn 7198/SXD-TTr của Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội về việc cấp Giấy đi đường đối với đối tượng thi công xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố theo Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

1534
1535

Quyết định 52/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định về phân cấp quản lý đầu tư công một số lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

1536

Quyết định 938/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng khu nhà ở công nhân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500)

1537

Quyết định 937/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị số 3 xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500)

1538

Quyết định 3362/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng

1539

Công văn 7067/SXD-GĐXD của Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng thuộc địa bàn Thành phố Hà Nội

1540

Quyết định 3361/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới xã Yên Trường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa