Danh mục

Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 4.024 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
3781

Nghị định 22/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban thể dục thể thao

Ban hành: 11/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2003
3782

Quyết định 21/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành kế hoạch thực hiện năm trật tự kỷ cương, nếp sôngs văn minh đô thị - 2003

Ban hành: 26/02/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2006
3783

Quyết định 31/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Dự án xây dựng một số làng, bản, buôn văn hoá ở vùng có hoàn cảnh đặc biệt và Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2001 - 2005

Ban hành: 26/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
3784

Pháp lệnh 08/2003/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về trọng tài thương mại

Ban hành: 25/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2003
3785

Quyết định 05/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh

Ban hành: 06/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
3786

Quyết định 13/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của sở Du lịch thành phố

Ban hành: 29/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2006
3787

Quyết định 19/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá đến năm 2005

Ban hành: 28/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
3788

Thông tư liên tịch 04/2003/TTLT-BVHTT-BXD của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Xây dựng hướng dẫn về quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc

Ban hành: 24/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
3789

Công văn 256/VHTT-BTBT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc tăng cường quản lý trong việc xây dựng các bảo tàng ở Việt Nam

Ban hành: 20/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
3790

Công văn 616/TC/TCT của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng băng hình

Ban hành: 17/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
3791

Thông tư 06/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí kiểm soát băng đĩa có chương trình

Ban hành: 13/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
3792

Thông tư 03/2002/TT-BTS của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thực hiện NĐ 73/2002/NĐ-CP ngày 20/8/2002 bổ sung hàng hoá, dịch vụ thương mại vào danh mục 1 về hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện và danh mục 3 về HH, DVTM kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo NĐ 11/1999

Ban hành: 31/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
3793

Nghị định 111/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Thể dục, thể thao

Ban hành: 31/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
3794

Quyết định 41/2002/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế về hoạt động triển lãm

Ban hành: 31/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
3795

Quyết định 38/2002/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành Quy định về điều kiện thành lập cơ sở sản xuất phim và thẩm quyền, thủ tục duyệt phim

Ban hành: 30/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2003
3796

Quyết định 150/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy chế giải thưởng văn hoá nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 13/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2006
3797

Quyết định 106/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về quản lý và hoạt động karaoke nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 24/09/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
3798

Quyết định 120/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trung tâm văn hoá quận Ba Đình

Ban hành: 28/08/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
3799

Chỉ thị 31/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện pháp lệnh giá trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
3800

Chỉ thị 15/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chông tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao

Ban hành: 26/07/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
Vui lòng đợi