VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

Có tất cả 18.222 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
17401

Quyết định 271/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép chuyển trường trung học phổ thông dân lập nhân trí thành trường trung học phổ thông tư thục nhân trí

Ban hành: 18/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
17402

Quyết định 270/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003 - 2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Chi cục Bản đồ khảo sát xây dựng trực thuộc sở Xây Dựng

Ban hành: 18/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
17403

Quyết định 264/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003 - 2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trường công nhân kỹ thuật thành phố trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành: 18/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
17404

Quyết định 263/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003 - 2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bảo tàng Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Văn hoá và thông tin

Ban hành: 18/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
17405

Quyết định 260/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003 - 2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trường cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật trực thuộc Sở Văn hóa và Thông tin

Ban hành: 18/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
17406

Quyết định 262/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003 - 2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trung Tâm văn hoá thành phố trực thuộc sở văn hóa và thông tin

Ban hành: 18/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
17407

Quyết định 261/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003 - 2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trung Tâm thông tin triển lãm trực thuộc Sở Văn hóa Thông tin

Ban hành: 18/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
17408

Quyết định 259/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003 - 2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: thư viện khoa học tổng hợp trực thuộc Sở Văn hoá và Thông tin

Ban hành: 18/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
17409

Quyết định 267/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003 - 2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: bảo tàng Tôn Đức Thắng trực thuộc Sở Văn hoá và Thông tin

Ban hành: 18/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
17410

Quyết định 257/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003 - 2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: bảo tàng lịch sử trực thuộc sở văn hoá và thông tin

Ban hành: 18/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
17411

Quyết định 269/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003 - 2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sơ Văn hoá và Thông tin

Ban hành: 18/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
17412

Quyết định 255/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho sở Tư pháp

Ban hành: 17/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
17413

Quyết định 256/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2003 cho ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 17/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
17414

Quyết định 254/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn bán nhà sở hữu nhà nước

Ban hành: 14/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
17415

Quyết định 252/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kê hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện

Ban hành: 14/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
17416

Quyết định 253/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 14/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
17417

Quyết định 251/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quỹ đầu tư phát triển đô thị thành phố cho vay các chương trình sản xuất, thực hiện đề án tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện

Ban hành: 12/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
17418

Quyết định 250/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung

Ban hành: 11/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
17419

Quyết định 248/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp thuê bao duy tu của Sở Giao thông công chánh năm 2003

Ban hành: 11/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
17420

Quyết định 249/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của ban quản lý đầu tư - xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ban hành: 11/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
Vui lòng đợi