Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

Có tất cả 30.125 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
21

Quyết định 2596/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2022 từ nguồn thu tiền sử dụng đất và nguồn tăng thu, tiết kiệm chi

Ban hành: 29/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2022
22

Công văn 3877/UBND-TH của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 121/NQ-CP ngày 11/9/2022 của Chính phủ

Ban hành: 29/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2022
23

Quyết định 2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 29/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2022
24

Quyết định 2393/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

Ban hành: 29/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2022
25

Quyết định 3277/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 29/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2022
26

Công văn 3590/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc rà soát, thống kê số lượng trẻ và đề xuất nhu cầu sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 06 tháng đến dưới 05 tuổi

Ban hành: 29/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2022
27

Kế hoạch 2209/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai t​ruyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 29/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2022
28

Quyết định 3282/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 29/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2022
29

Công văn 3886/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022-2025, định hướng 2030

Ban hành: 29/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2022
30

Kế hoạch 202/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 29/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2022
31

Quyết định 3276/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án Phát triển du lịch huyện Thọ Xuân đến năm 2030

Ban hành: 29/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2022
32

Kế hoạch 4809/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2022-2023

Ban hành: 29/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2022
33

Quyết định 1629/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế; bị thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Tiếp công dân và Xử lý đơn)

Ban hành: 29/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2022
34

Quyết định 1627/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế; bị thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Tiếp công dân và Xử lý đơn)

Ban hành: 29/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2022
35

Quyết định 3284/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện nhiệm vụ Điều tra đánh giá thực trạng các loài thú gặm nhấm và xây dựng kế hoạch bảo tồn, phát triển một số loài quý hiếm, có giá trị kinh tế tại Vườn Quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 29/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2022
36

Quyết định 2214/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 28/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2022
37

Quyết định 2984/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 28/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2022
38

Quyết định 20/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định 12/2018/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Ban hành: 28/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2022
39

Quyết định 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định một số nội dung về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 28/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2022
40

Quyết định 3531/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nội dung văn kiện và tiếp nhận dự án Tái tạo thư viện công cộng giai đoạn 2021-2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tài trợ

Ban hành: 28/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2022
Vui lòng đợi