VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Có tất cả 148 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì đường bộ

Ban hành: 15/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
42

Kế hoạch 4422/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phòng, chống mù lòa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 09/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2018
43

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 25/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2018
44

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 25/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2018
45

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 20/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2018
46

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 16/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2018
47

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 09/2016/QĐ-UBND ngày 29/03/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 26/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2018
48

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 25/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2018
49

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định giá dịch vụ sử dụng bến bãi và diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 25/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2018
50

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư đối với các dự án đầu tư thực hiện ngoài Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 25/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2018
51

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 12/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2018
52

Quyết định 31/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 20/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
53

Quyết định 30/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 15/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2017
54

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 09/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
55

Quyết định 2936/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể huyện Gio Linh

Ban hành: 30/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2020
56

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 21/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2017
57

Quyết định 08/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phân cấp thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 22/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2017
58

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 09/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2017
59

Quyết định 07/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 09/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2017
60

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 18/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2017
Vui lòng đợi